Monday, January 30, 2017

Nové médiá a koncept “svetovej dediny” v rozvojových krajinách

Abstrakt


Práca vychádza zo štúdie „Nárast internetu a znalostných sietí a ich vplyv na rozvojové krajiny“. Štúdia sa zaoberá vývojom internetu, jeho dostupnosťou a spôsobom akým šíri informácie  po celom svete. Sleduje vývin vplyvu internetu na jednotlivé krajiny a odlišnosť tohto vplyvu v rámci jednotlivých ekonomík. Od nástroja pre prístup k informáciám pritom začal internet plniť funkciu sociálneho nástroja pre spájanie sveta pomocou komunikácie. V kontexte nárastu využitia internetu v rozvojových krajinách identifikuje príležitosti prístupu k informáciám a vedomostiam. Spomínaný koncept budem ďalej v práci analyzovať a porovnávať s kontextom McLuhana a jeho teóriou „svetovej dediny“ a nových médií ako veľmi dôležitého nástroja pri demokratickej participácii.

Abstract

This essay is based on the study of „The Growth of the Internet and Knowledge Networks, and their Impact in the Developing World”. The study is focused on the growth and the influence of the Internet network and how the information is accessed and shared all around the world.  The Impact of the Internet varies from each country and it is in the constant evolution. From a tool to access information Internet has become a social networking vehicle for connecting the world. In the context of the growing Internet usage, appear identifies the opportunities for accessing information and knowledge, especially in developing countries. In this essay, I will analyze and compare this concept with the McLuhan‘s concept of „global village“ and the concept of new media being an important tool in democracy participation.

Zdrojová štúdia

PARENT, I., CRUICKSHANK, N.: The Growth of the Internet and Knowledge Networks, and their Impact in the Developing World. Information Development [online]. 2009, vol.25 : 91-398 [cit. 2017-01-28]. ISSN 0266-6669. Dostupné z: http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0266666909104709.

Zdroje
BARKER, CH.: Slovník kulturálních studií. Praha : Portál, 2006. 208 s. ISBN 80-7367-099-2.

CARPENTIER, N., DAHLGREN, P., PASQUALI,F.: Waves of media democratization: A brief history of contemporary participatory practices in the media sphere. Convergence [online]. 20013, vol.19 : 287-294 [cit. 2017-01-29]. Dostupné z: http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1354856513486529.

HUDSON, H.E.: From Rural Village to Global Village. Telecommunications for Development in the Information Age. London: Routledge. 2006. 179 s. ISBN 9780805856675

MCLUHAN,M. H.: Jak rozumět médiím. Extenze člověka. Praha : Odeon, 1991. 400 s. ISBN 80-207-0296-2.

PRAVDOVÁ, H.: Determinanty kreovania mediálnej kultúry. Trnava : FMK UCM v Trnave, 2009. 358 s. ISBN 978-80-8105113-5.

POUSHTER, J.: Smartphone Ownership and Internet Usage Continues to Climb in Emerging Economies. Pew Research Center. [online]. 2016 [cit. 2017-01-28]. Dostupné z: http://www.pewglobal.org/2016/02/22/smartphone-ownership-and-internet-usage-continues-to-climb-in-emerging-economies/.

ICT Facts and Figures 2016. ITU Data and Statistics Division. [online]. Geneva, 2016 [cit. 2017-01-28]. Dostupné z: http://www.itu.int/en/ITUD/Statistics/Documents/facts/ICTFactsFigures2016.pdf.

New Media and the Development of Democracy. Democratic Progress Institute. [online]. London, 2012 [cit. 2017-01-29]. ISBN: 978-1-905592-ISBN Dostupné z: http://www.democraticprogress.org/wp-content/uploads/2012/10/New-Media-Paper-ENGLISH-VERSION.pdf.

Number of worldwide internet hosts in the domain name system (DNS) from 1993 to 2016 (in millions). Statista. [online]. 2016 [cit. 2017-01-28]. Dostupné z:
No comments:

Post a Comment