Sunday, January 29, 2017

Nature 2.0: vnímání tématu ochrany přírody prostřednictvím nových médií

Abstrakt

V současné době nová média jsou efektivním prostředkem pro uskutečnění komunikaci s určitými okruhy publik a přispívají k řešení složitých politických, ekonomických a ekologických situací. V dané práci je představen stručný přehled teoretického konceptu profesora Brama Büschera Nature 2.0, popisujícího využití možností Web 2.0 s orientací na environmentální problematiku, a jeho základní charakteristiky. Princip a zvláštnosti fungování tohoto modelu jsou vysvětleny pomoci teoretických konceptů materiálnosti a odlišnosti a doplněny empirickým výzkumem v prostředí uživatelů sociálních sítí, cílem kterého je zjistit postoj uživatelů vůči ekologickým příspěvkům na Facebooku a míru jejich povědomí o environmentální problematice.     

Abstract
Currently, new media are effective means for making communication with certain areas of audiences and contribute to solution of complex political, economic and ecological situations. This work presents a brief overview of the theoretical concept of Professor Bram Büscher called Nature 2.0, which describes the use of Web 2.0 with a focus on environmental issues, and its basic characteristics. Principle and peculiarities of the functioning of this model are explained by theoretical concepts of materiality and differences and complemented by empirical research in social network users' environment, the aim of which is to identify users' attitude towards environmental posts on Facebook and their level of awareness about environmental issues.

Práce vychází z následující studie: 
·      BÜSHER, Bram. Nature 2.0: Exploring and theorizing the links between new media and nature conservation. New Media & Society, 2016, vol. 18, No 2, s. 726-743. 
No comments:

Post a Comment