Monday, January 30, 2017

Kony 2012: Mytologie pro politicky angažovanou mládež

Abstrakt:
Text vychází ze studie Good citizenship as a frame contest: Kony2012, memes, and critiques of the networked citizen autorek Kligler-Vilenchik a Thorson. Studie je věnována tématu dobrého občanství. Autorky ukazují na příkladu filmu Kony 2012, jak jsou v diskurzu na sociálních sítích vyjednávány rámce informovaného a propojeného občanství. Studie je postavena na analýze internetových memů, které kritizují propojené občanství jako neefektivní a založené na emocích více, než na informacích. Rozšiřuji tuto jejich perspektivu o teorii, podle které je mediální text mytologií. Hlavním cílem této eseje je ukázat, že lidé, kteří film sdíleli, tak učinili pod vlivem specifických prostředků, které byly do videa autory vloženy. Tyto prostředky zahrnují mediální paniku, archetypy a flashbulb memories.

Abstract:
This essay is based on the study Good citizenship as a frame contest: Kony2012, memes, and critiques of the networked citizen by Kligler-Vilenchik and Thorson. The study pays attention to the theme of good citizenship. Drawing on the example of Kony 2012, authors illustrate how the frames of informed citizenship and networked citizenship are negotiated in social media discourse. The study is based on the analysis of internet memes, which criticize the model of networked citizenship as ineffective and based on emotions rather than information. I extend their conclusions and add perspective, which claims the media text as mythology. The main aim of this essay is to show, that the people who shared the movie, acted under the influence of specific instruments, that were inserted into the movie by its authors. The instruments include media panic, archetypes and flashbulb memories.


Zdrojový článek:
KLIGLER-VILENCHIK, N. Kjerstin THORSON. 2015. “Good citizenship as a frame contest: Kony2012, memes, and critiques of the networked citizen.” New Media & Society, Vol. 18, No. (9): 1993-2011.

No comments:

Post a Comment