Monday, January 30, 2017

Motivácia používateľov Facebooku k využívaniu emotikonov

Abstrakt

Táto práca vychádza z textu Facebook user's motivation for clicking the "Like" button, ktorý bol zverejnený v roku 2015 v časopise Social Behavior and Personality. Zaoberá sa správaním používateľov na sociálnej sieti Facebook. Štúdia definuje a následne sleduje vplyv jednotlivých druhov motivácie na ochotu kliknúť na tlačidlo "Páči sa mi to" a vyhodnocuje, aké faktory správanie používateľov ovplyvňujú. Cieľom naväzujúceho výskumu je odhaliť možnú spojitosť medzi typom stimulovanej motivácie používateľa a frekvenciou využitia Facebook's Reactions, novej funkcionality sociálnej siete.

Abstract

This essay is based on a study called Facebook user's motivation for clicking the "Like" button, which was published in 2015 in a Social Behavior and Personality magazine. It focuses on Facebook users' behavior. The study defines and in consequence monitors the impact of different types of motivation on users' willingness for clicking the"Like" button and evaluates which factors can influence users' social behavior. The aim of following research was to detect possible connection between the type of stimulated motivation and frequency of use of Facebook's Reactions, a new social networking functionality.

Zdrojová štúdia

CHIN, Chih-Yu; LU, Hsi-Peng; WU, Chao-Ming. (2015). Facebook Users' Motivation for Clicking the "Like" Button. Social Behavior and Personality: an international journal, Volume 43, Number 4, pp. 579-592(14). Dostupné z: http://web.a.ebscohost.com.ezproxy.is.cuni.cz/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=2&sid=3ee50dfc-e8b6-4fd2-9b1f-d2d4df542c2d%40sessionmgr4007&hid=4212

1 comment:

  1. Ahoj trochu z jiného soudku. Co si myslíte o vlivu Apple na Evropský trh. Přijde mi, že si to lidé kupují jenom kvůli tomu, že je to Apple. U nás v Evropě mi přijde, že to vlastně nemá vůbec smysl. Že jsme zvyklí na úplně jiné věci a ne jako ve státech. Kde přemýšlejí trochu jinak. Ale toť jen můj názor.

    ReplyDelete