Sunday, January 15, 2017

Emotikony vs. Emodži: vizuální prvky jako prostředky neverbálního vyjadřování v internetové komunikaci

ABSTRAKT
Slouží emotikony a emodži v počítačem zprostředkované komunikaci jako neverbální „berličky“, které mají za úkol kompenzovat absenci neverbální dimenze? Na tuto otázku se snaží odpovědět dvě práce, které zde shrnujeme – Emoticon Style: Interpreting Differences in Emoticons Across Cultures výzkumníků kolem Jaram Parkové a závěrečná práce Emily McIntyreové s názvem From Cave Paintings to Shakespeare and Back Again: What Are Emoji and Should I Be Afraid?. Obě práce zkoumají užívání emotikonů, resp. emodži na sociální síti Twitter a snaží se odhalit kontext sdělení obsahujících tyto symboly a motivaci uživatelů k jejich používání. Práce je doplněna o výsledky stručného kvantitativního výzkumu založeného na poznatcích z výše uvedených prací a zamyšlení nad možnou tvorbou kolektivního idiolektu.

ABSTRACT
Are emoticons and emoji used in computer mediated communication as nonverbal cues intended to compensate for the absence of nonverbal dimension in internet communication? This paper offers a summary of two researches dealing with this topic – Emoticon Style: Interpreting Differences in Emoticons Across Cultures by Jaram Park et al., and From Cave Paintings to Shakespeare and Back Again: What Are Emoji and Should I Be Afraid? by Emily McIntyre. Both works examine the use of emoticons and emoji, respectively, on Twitter to identify the context where the symbols are used and the motivation of users to use them. The paper is then accompanied by a brief quantitative research based on the findings of the above-mentioned works and a reflection on a possible creation of a collective idiolect.

citované práce:
PARK, J., BARASH, V., FINK, C., & MEEYOUNG, CH. Emoticon Style: Interpreting Differences in Emoticons Across Cultures. In International AAAI Conference on Weblogs and Social Media (ICWSM), 2013.
MCINTYRE, E. From Cave Paintings to Shakespeare and Back Again: What Are Emoji and Should I Be Afraid?. Texas State University, 2016.


Zuzana Bičíková

No comments:

Post a Comment