Tuesday, August 16, 2011

Výzkum vlivů kampaní během YouTube voleb v USA

Ve své práci se věnuji studii amerických odborníků z Oaklandské univerzity D. A. Dulia a T. L. Townera s názvem An experiment of campaign effects during the YouTube election. Studie byla publikována v roce 2011 v periodiku New Media & Society, přestože pracuje s daty z roku 2008.

V první části mé práce je především prezentován a interpretován samotný výzkum z období posledních prezidentských voleb v USA, poté je zasazen do kontextu mediálních studií a stavěn do kontrastu s dalšími pracemi známých odborníků z téže oblasti. Důraz je kladen především na studie, s kterými Dulio a Towner sami nepracují.

Následuje prezentace výsledků vlastního výzkumu, kde je postupováno s respondenty obdobně jako v případě studie Dulia a Townera, výzkum se ovšem týká konkrétního spotu na YouTube z předvolebního období v USA, který patří do uživatelské produkce.

Na konci práce jsou sumarizovány přínosy a nedostatky výzkumu, doplněn je i návrh na případné rozšíření současné podoby studie. V závěru je k dispozici vlastní stručná grafová příloha.

DULIO, David A.; TOWNER, Terri L. An experiment of campaign effects during the YouTube election. New Media & Society [online]. 16. 2. 2011, cit. 2011-08-13]. Dostupný z WWW: http://nms.sagepub.com/content/13/4/626.

No comments:

Post a Comment