Monday, June 22, 2015

Homogenizácia a amerikanizácia televíznych obsahov

ABSTRAKT

Práca vychádza zo štúdie „Globalizácia a kultúrny imperializmus v Jamajke: Homogenizácia obsahov a amerikanizácia jamajskej televízie pomocou programovej tvorby“ publikovanej v International Journal of Communication. Štúdia sa zaoberá perspektívami globalizáciou médií (hlavne televízie) ako kultúrnej heterogenity a diverzifikácie programového obsahu a trendom homogenizácie programovej štruktúry americkou populárnou kultúrou v jamajských médiách. Medzi hlavné aspekty, ktoré štúdia analyzuje, patrí privatizácia médií, globalizácia, kultúrny imperializmus a kultúrna identita recipientov. V práci rozširujem pôvodný koncept štúdie o poznatky ďalších autorov, ktorí sa zaoberali touto problematikou s aplikáciou nie len na jamajské médiá.

ABSTRACT

This essay is based on the study „Globalization and Cultural Imperialism in Jamaica: The Homogenization of Content and Americanization of Jamaican TV through Programme Modeling“ published in International Journal of Communication. The study is focused on the prespectives of globalization of media (mainly TV) as promoting cultural heterogeneity and the diversification of programme content, as well as a trend of the homogenization of programme content and American popular culture mainly in Jamaican TV. The main aspects of the study includes the topics like the privatisation of media, globalisation, cultural imperialism and cultural identity of the audience. In the essay I expand the original concept with the findings of other authors specialized in this filed, with the application not only to the Jamaican context.

Zdrojová štúdia:
GORDON, N. S. A.: Globalization and Cultural Imperialism in Jamaica: The Homogenization of Content and Americanization of Jamaican TV through Programme Modeling. International Journal of Communication [online]. 2009, vol.3: 307-331 [cit. 2015-06-18]. ISSN 1932-8036/20090307. Dostupné z: http://ijoc.org/index.php/ijoc/article/view/246/310.


No comments:

Post a Comment