Saturday, June 29, 2013

Sebevyjádření a sebepropagace na sociálních sítích: interface, narativní struktury a identita

Tato práce je sumarizací komparativní studie nizozemské profesorky José van Dijk s názvem You Have One Identity: Performing the Self on Facebook and LinkedIn, která analyzuje prvky interface sociálních sítí a to, jak jejich změny ovlivňují konstrukci virtuálních identit. 
Tvorba online identity je podle van Dijk výsledkem boje mezi uživateli, jejich potenciálními zaměstnavateli a vlastníky sociálních platforem. Zatímco provozovatelé sociálních sítí mají imanentní zájem o to, aby jim uživatelé poskytovali důvěryhodná data v podobě jediné transparentní a pravdivé identity, pro spotřebitele je výhodné, pokud mohou mezi identitami odlišovat podle spektra příjemců, pro něž daný obsah vytvářejí.
V úvodní části se pokouším vyložit jednotlivé závěry, k nimž van Dijck ve svém zkoumání dochází, podstatné změny struktur sítí Facebook a LinkedIn i koncept sebeprezentace Ervinga Goffmana, na němž van Dijck svůj článek staví.
Druhá část práce přináší poznatky dalších autorů, které mohou obohatit úvahy o sebeprezentaci a sebepropagaci na sociálních sítích poukázáním na další vlivy, jež do těchto procesů vstupují, zejména kontext a publika.

DIJCK, José van. You have one identity: performing the self on Facebook and LinkedIn. Media, Culture & Society [online]. 2013, roč. 35, č. 2, s. 199. [cit. 2013-06-26]. Dostupné z: http://mcs.sagepub.com.ezproxy.is.cuni.cz/content/35/2/199.full.pdf+html.

No comments:

Post a Comment