Saturday, June 29, 2013

Role nových médií v událostech po prezidentských volbách v Íránu v roce 2009

Tato esej vychází ze studie Magdaleny Wojcieszakové a Briara Smitha, kteří se zabývali otázkou, zda měla nová média vliv na události v Íránu po prezidentských volbách v roce 2009. Autoři pracovali s 2 802 respondenty – mladými, vzdělanými Íránci, kteří se dobře vyznají v nových technologiích. Výzkumníci zjišťovali, které informační zdroje íránská mládež využívá, zdali skrze nová média diskutuje o politických tématech a jakým způsobem se dostává k vládou zakázaným webovým stránkám. V neposlední řadě se výzkum soustředí na to, zda nová média podporují v mládeži politickou aktivitu.

Zdrojová studie: WOJCIESZAK, Magdalena a Briar SMITH. Will politics be tweeted? New media use by Iranian youth in 2011. New Media & Society [online]. 2013, s. 1-19 [cit. 2013-06-25]. DOI: 10.1177/1461444813479594. Dostupné z:http://nms.sagepub.com.ezproxy.is.cuni.cz/content/early/2013/03/23/1461444813479594.full.pdf+html

Aneta Poklopová

No comments:

Post a Comment