Saturday, January 30, 2016

Kdo jsou A-list blogeři a proč jsou tak populární?

Abstrakt

Blogy se v posledních několika letech staly důležitým zdrojem informací a mnoho neziskových i komerčních organizací se s nimi rozhodlo začít spolupracovat. Ne všechny blogy však mají takový dosah, aby dostatečně ovlivnily velké množství odběratelů. Ty úspěšné, které mají informační sílu, se nazývají „A-list blogy“. Tato esej vychází z výzkumné studie, která si klade za cíl prozkoumat, jaké aspekty způsobují, že jsou „A-list blogeři“ podle tchaiwanské webové stránky Wretch (v letech 2005 a 2008) tak populární. Studie analyzuje kromě vedení blogů také interakce s publikem. Hlavním cílem je prozkoumat úspěch těchto blogů a možné výhody, které z jejich provozování plynou. Studie vznikla před několika lety, proto je v souvislosti s oblíbeností blogů a jejich využitím esej doplněna o důležitý aspekt, se kterým je v současné době tvorba blogů a motivace k jejich vzniku svázána – jedná se o využití blogů jako nástrojů marketingu.

Abstract 

In recent years, blogs have become an important source of information and many non-profit and commercial organisations decided to start cooperation with them. Not all blogs are effective to sufficiently influence a large number of customers. The successful ones obtained an information power and are called "A-list blogs". This essay is based on a research study which examines what aspects make "A-list bloggers" so popular according Taiwanese website Wretch (2005 and 2008). In addition to blogging itself, the study analyses interaction with the audience. The main objective is to explore the success of these blogs and potential benefits arising from their operation. The study was published a few years ago and since then it has been supplemented by one important aspect: the correlation between the motivation to create blogs and using the blogs as a marketing tool.


Zdrojová studie:

HSIU-CHIA KO. Why are A-list bloggers continuously popular? Výzkumná studie. Dostupné [online]: www.emeraldinsight.com/1468-4527.htm. 2011

No comments:

Post a Comment