Saturday, January 30, 2016

TEORIE ZPRAVODAJSKÝCH HODNOT V KONTEXTU ON-LINE ČTENÁŘSKÝCH KOMENTÁŘŮ: PARTICIPACE A INTERAKTIVITAAbstrakt
Článek vychází ze studie Patricka Webera Discussions in the comments section: Factors influencing participation and interactivity in online newspapers reader comments (2014), ve které se autor zabývá on-line komentáři jako formou uživatelské participace na zpravodajských webech. Autor konkrétně zkoumá vliv zpravodajských hodnot na míru participace a interaktivity. Východiskem analýzy je teorie newsworthiness Johana Galtunga a Mari Rugeové (1965). Cílem tohoto článku je představit Weberovu analýzu on-line komentářů a shrnout její výsledky. V závěru se tuto formu internetové diskuze snažím zasadit do kontextu deliberativní digitální demokracie (Dahlberg 2011).

Abstract
This article is based on the Patrick Weber's study Discussions in the comments section: Factors influencing participation and interactivity in online newspapers' reader comments (2014) which deals with comments as forms of user online participation. The author specifically examines the impact of news article's news factors on the participation level and interactivity in an article's comments section. The analysis is based on an adaption of Galtung and Ruge's theory of newsworthiness (1965). The aim of this article is to present Weber's analysis and summarize results. Finally I try to put online comments into digital deliberative democracy (Dahlberg 2011) context. 

Zdrojová studie
WEBER, P. Discussions in the comments section: Factors influencing participation and interactivity in online newspapers’ reader comments. New media & society. Vol. 16(6) 941–957, 2014. [citováno 2016-01-29]. Dostupné z <http://nms.sagepub.com.ezproxy.is.cuni.cz/content/16/6/941.full.pdf+html>

No comments:

Post a Comment