Friday, January 29, 2016

Abstrakt


Food hacking se v poslední době stává stále používanějším pojmem na internetu. Jeho roztříštěnost a nejasnost významu napomáhá jeho atraktivitě a mnohoznačnosti; je používán v nejrůznějších kontextech spojených s jídlem. Prostřednictvím této eseje bude tento pojem představen v návaznosti na jeho předchozí zpracování a poté bude obohacen o některé další navazující teorie. Následně bude v této práci zkoumáno, jakým způsobem je pojem food hacking zobrazován prostřednictvím kanálu You Tube a sociální sítě Instagram.

Food hacking is lately becoming more used the term on the internet. Its fragmentation and unclear meaning helps its attraciveness and ambiguities, it is used in various contexts associated with food. Through this essay, this concept will be inteoduced following its previous processing, then it will be enriched with some other theories and subsequently will be examinates in this essay, the way in which is the concept of food hacking displayed through the channel of You Tube and social network Instagram.

Zdroj:
ŽÁKOVÁ, Jitka. Fenomén food hacking v diskurzu studií nových médií. Brno: MU 2014. Diplomová práce. Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta. Vedoucí práce doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D. [online]. [cit. 2016-01-20]. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/261134/ff_m/Plny_text_prace.pdf
No comments:

Post a Comment