Saturday, January 30, 2016

Temná stránka sociálních sítí
Abstrakt

Esej vychází z výzkumné studie The dark side of social networking sites: An exploration of the relational and psychological stressors associated with Facebook use and affordances publikované v odborném časopise Computers in Human Behavior v roce 2015. Jesse Fox a Jennifer Moreland zkoumaly temnou stránku sociální sítě Facebook v Americe, z pohledu psychologie a vztahů. Zjistily, že negativní stránky jsou často podceňovány, i když se ukázalo, že existuji: uživatelé se například bojí, že jim v nepřítomnosti uniknout důležité zprávy, a proto se cítí být s Facebookem svázáni, rovněž jim narušuje soukromí, způsobuje žárlivost a napětí ve vztazích. Esej sumarizuje a hodnotí tuto studii a předkládá vlastní menší kvalitativní výzkum o názorech na sociální sítě Facebook, Instagram a Swarm mezi českými vysokoškolskými studenty.   
 
Klíčová slova: sociální sítě, negativa Facebooku, sociální komparace, správa soukromí, affordance, Instagram, Swarm

Abstract

This essay is based on the research study The dark side of social networking sites: An exploration of the relational and psychological stressors associated with Facebook use and affordances published in the journal Computers in Human Behavior in 2015. Jesse Fox and Jennifer Moreland examined the dark side of the social site Facebook in the United States, from the psychological and relationship related view. They found out that the negative effects are underestimated, although it is evident that they exist: for example, the users are afraid of missing out some important news while not being online and they feel tethered to Facebook, they also realize a lack of privacy and experience jealousy and relationship tensions. This essay summarizes and evaluates the study and introduces a small qualitative research carried out by the author on the opinions about the social sites Facebook, Instagram and Swarm among Czech university students.

Key words: social networking sites, negatives of Facebook, social comparison, privacy management, affordances, Instagram, Swarm 

Zdrojová studie:

FOX, J., J. MORELAND, 2015. The dark side of social networking sites: An exploration of the relational and psychological stressors associated with Facebook use and affordances. Computers in Human Behavior [online]. Vol. 45, 168-176 [cit. 2016-01-20].  Dostupné z: http://dx.doi.org/10.1016/j.chb.2014.11.083.

No comments:

Post a Comment