Saturday, January 30, 2016

Konvergence médií z pohledu tradičního a nového modelu komunikační politiky


Abstrakt 
Tato seminární práce se věnuje problematice konvergence médií a jejích důsledků. Vychází ze studie Michaela Latzera, která se zabývá dvěma modely komunikační politiky a věnuje se konvergenci více než deset let poté, co získala přední postavení ve výzkumu i v politické agendě, a z práce autorů Liangen Xin a Xiaoyan Liu, rozebírající problematiku konvergence v Číně na základě výzkumu založeného na kvalitativních datech případové studie. Cílem této seminární práce je shrnout Latzerův názor na konvergenci médií a připojit k jeho studii postoje dalších autorů.

Klíčová slova: konvergence médií, komunikační výzkum, regulace, vláda/řízení, mediální politika, telekomunikační politika

Abstract 
This seminar paper discusses the problem of media convergence and its consequences. It is based on Michael Latzer’s study, dealing with two models of communications policy and with convergence phenomenon more than ten years after it gained major significance in research and politics, and on the work of authors Liangen Xin a Xiaoyan Liu, discussing the problem of convergence in China with the example of research based on qualitative data drawn from a case study. The aim of this seminar paper is to summarize Latzer´s opinion on the convergence phenomenon and to add to his study other points of view supported by other authors.

Keywords: media convergence, communications research, regulation, governance, media policy, telecommunications policy

Zdrojové studie:
   LATZER, Michael. Convergence Revisited. Toward a Modified Pattern of Communications Governance. In: Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies. London Sage Publications, 2009. vol. 15, no. 4, s. 411-426. ISSN 1354-8565.
·     YIN, Liangen. a LIU, Xiaoyan. A gesture of compliance: media convergence in China. In: Media, Culture & Society. London Sage Publications, 2014. vol. 36, no. 5, s. 561–577. ISSN: 0163-4437. 

No comments:

Post a Comment