Saturday, January 30, 2016

Politická komunikace v éře sociálních médií

Abstrakt
Tato práce vychází z teoretické studie Ulrike Klingerové a Jakoba Svenssona The emergence of network media logic in political communication: A theoretical approach, která byla v roce 2015 publikována v časopise New Media & Society. Autoři v ní navazují na poznatky týkající se vztahu mezi mediální logikou a politickou komunikací a nabízejí svůj pohled na změny, které v této oblasti nastaly spolu se vznikem a masovým rozšířením sociálních médií.  První část této práce zasazuje práci Klingerové a Svenssona do kontextu mediálních studií a vysvětluje klíčové pojmy, se kterými autoři ve svém článku pracují. Následující části textu shrnují poznatky zpracovávané studie.   

Abstract

This text is based on the theoretical study of Ulrike Klinger and Jacob Svensson The emergence of network media logic in political communication: A theoretical approach, which was published in the year 2015 in the journal New Media & Society. In the article, the authors discuss the relationship between media logic and political communication and offer their perspective on the changes that have occurred in this area, together with the emergence of social media.  The first part of this text offers some contextual background and explains the key concepts, with which Klinger and Svensson deal in their study. The following part of the text summarizes findings of the study.

Zdrojová studie:

KLINGER, Ulrike a Jakob SVENSSON. The emergence of network media logic in political communication: A theoretical approach. New media & society. 2015, 17(8), 1241-1257. Dostupné z: http://nms.sagepub.com.ezproxy.is.cuni.cz/content/17/8/1241.full.pdf+html

No comments:

Post a Comment