Saturday, January 30, 2016

Funkcie mobilných telefónov ako zdroj prokrastinácie


Abstrakt


Esej vychádza z výskumnej štúdie Mobile phone distraction while studying publikovanej v odbornom časopise New Media & Society v roku 2015. David Prabu a jeho kolegovia skúmali efekt multitaskingu počas štúdia a zistili, že frekvencia a pozornosť venovaná písaniu textových správ a sociálnym médiám boli pozitívne spojené so zásahom mobilných telefónov do života. Táto seminárna práca stručne sumarizuje štúdiu a predkladá vlastný menší výskum o používaní mobilných telefónov počas vykonávania si školských povinností. Posledná časť eseje porovnáva výsledky oboch prieskumov a prichádza k záveru, že funkcie mobilných telefónov výrazne odpútavajú pozornosť študentov od ich hlavných úloh.

Abstract


This essay is based on the research study Mobile phone distraction while studying published in the journal New Media & Society in 2015. David Prabu and his colleagues examined the effect of multitasking when studying and found that frequency and attention to texting and social media were positively related to mobile phone interference in life. This seminar paper briefly summarizes the study and then introduces my own small research on using mobile phones while doing homework. The last part of this paper compares the results of both examinations and comes to conclusion that mobile phone features significantly distract students' attention from their main tasks. 

Zdrojová štúdia


DAVID, Prabu – KIM, Jung-Hyun – BRICKMAN, S. Jared – RAN, Weina – CURTIS, M. Christine. Mobile phone distraction while studying. New Media & Society [online]  Nov. 2015, vol. 17, no. 10, 1661-1679 [cit. 2015-01-29]. Dostupné z <http://nms.sagepub.com.ezproxy.is.cuni.cz/content/17/10/1661.full>.

No comments:

Post a Comment