Saturday, January 30, 2016

Proces osvojování si mobilních technologií a aktivní používání mobilního internetu na příkladech amerických, německých a českých studentůAbstrakt

Tato práce se zabývá výzkumem Evolving Mobile Media: Uses and Conceptualizations of the Mobile Internet, který byl v roce 2013 publikován v časopise Journal of Computer-Mediated Communication. Autoři výzkumu se zaměřili na to, jakým způsobem lidé chápou pojem mobilní internet a jak samotný mobilní internet využívají. Výzkumný vzorek tvořili němečtí a američtí vysokoškolští studenti, kteří odpovídali na otázky týkající se jejich každodenního používání mobilního internetu. V druhé části práce představuji vlastní navazující výzkum, který je zaměřen na zkušenosti českých vysokoškolských studentů s mobilním internetem. V závěru práce je provedeno srovnání výsledků obou výzkumů. 

Abstract

This seminar work is based on the study Evolving Mobile Media: Uses and Conceptualizations of the Mobile Internet, which was published in the year 2013 in the Journal of Computer-Mediated Communication. Authors of this study focused on how people conceptualize and use the mobile internet. Respondents of the study were chosen form the American and German college students which were questioned about their daily use of the mobile internet. In the second part of this work I conducted my own releated research with the Czech college students and their experience with the mobile internet. The resultes of both studies are compared at the end of this work.   

Klíčová studie:  

HUMPHREYS, Lee  ̶  VON PAPE, Thilo  ̶  KARNOWSKI, Veronika. Evolving Mobile Media: Uses and Conceptualizations of the Mobile Internet. Journal of Computer-Mediated Communication, červenec 2013, ročník 18, číslo 4, s. 491 ̶ 507


No comments:

Post a Comment