Saturday, January 30, 2016

Vliv traumatických událostí na utváření kolektivní paměti na Wikipedii

Abstrakt 

Tato práce vychází z výzkumné studie, která se zabývá procesem online vzpomínání a tématem kolektivní paměti traumatických událostí na Wikipedii. Cílem je představit studii Michely Ferron a Paola Massy, kteří pomocí celkového počtu 88 článků a diskuzí týkajících se traumatických událostí analyzovali editovací aktivity uživatelů Wikipedie a srovnali je s více než 370,000 jinými stránkami na Wikipedii. Výsledky studie dokládají, že stránky s vyšším počtem editovacích aktivit během výročí události se s větší pravděpodobností týkají traumatických událostí. Cílem této práce je shrnout teoretická východiska, metodologii a výsledky studie Ferron a Massy, ale také připojit postoje dalších autorů, kteří se zabývají tématem kolektivní paměti nebo traumatu. V závěru práce je krátce prezentován návrh dalšího výzkumu, který by mohl navázat na tuto studii.

Abstract 

This paper is based on a research study that deals with online commemoration patterns and collective memory of traumatic events on Wikipedia. The aim is to present a study by Michela Ferron and Paolo Massa, who use a total of 88 articles and talk pages related to traumatic events. The authors analyzed editing activity of Wikipedia users and compared it with more than 370,000 other pages on Wikipedia. The study results show that sites with a higher number of editing activity during anniversaries are more likely to be related to a traumatic event. The aim of this paper is to summarize the theoretical background, methodology and research findings of Ferron and Massa’s study, and to present additional points of view supported by other authors who focus in their works on collective memory or trauma. The conclusion of this paper briefly presents a proposal for a further research that could build on this study.

Zdrojová studie:

FERRON, Michela a Paolo MASSA. Beyond the Encyclopedia: Collective Memories in Wikipedia. Memory Studies [online]. 2015, Vol. 7 (I), 22-45 [cit. 2015-01-29]. Dostupné z: http://mss.sagepub.com/content/7/1/22.full.pdf+html.

No comments:

Post a Comment