Saturday, January 30, 2016

Rola sociálnych médií v politike

Abstrakt
Esej primárne vychádza z prípadovej štúdie Motivations for participating in ‘viral politics’: A qualitative case study of Twitter users and the 2012 US presidential election (Joel Penney, 2016), ktorá bola publikovaná v časopise Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies. Cieľom výskumu bolo skúmanie príčin na základe, ktorých sa občania bránia a zároveň prijímajú možnosť šírenia politických posolstiev v sociálnych médiach. Prípadová štúdia skúmala konkrétne 25 amerických občanov, ktorí počas prezidentských volieb v tom roku zverejnili na Twitteri video s vtedajším kandidátom na prezidenta Mittom Romneym. Štúdia ukázala, že používatelia sociálnej siete Twitter, ktorí sa delili o obsah s volebnou tematikou, že motivácia ovplyvnenia verejnej mienky je bežnejšia ako tomu naznačovali predchádzajúce výskumy politicko -sociálnej aktivity v médiách.  Táto esej sumarizuje prípadovú štúdiu a zasadzuje ju do kontextu s výsledkami výskumov s podobným výskumným problémom a kde rozoberá vzťah sociálnych médií a politickej participácie.

Kľúčové slová
viral politics, motivácia, sociálne siete, ametické prezidentské voľby 2012, politický marketing

Abstract
The essay is primarily based on the case study Motivations for participating in ‘viral politics’: A qualitative case study of Twitter users and the 2012 US presidential election (Joel Penney, 2016), which was published in the magazine Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies. The aim of the research was to explore the rationales by which citizens both embrace and resist notion of using social media to spread political messages. The case study specifically interviewed 25 US citizens who during the presidential elections that year shared on Twitter the video with the candidate for president Mitt Romney. The study showed Twitter users who shared the content with a political theme suggests that motivation influence public opinion is more common than previous studies suggested in previous research on political social media activity. This essay summarizes the paper and advocate it in the context of the research results of similar research problems and discusses the relationship of social media and political participation. 

Key words
viral politics, motivation, social media, US presidential elections 2012, political marketing 


PENNEY, Joel. Motivations for participating in "viral politics": A qualitative case of study of Twitter users and the 2012 US predisential eletion. 
Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies [online]. roč. 22, č. 1. 2014. [cit. 2016-01-26]. Dostupné z: <http://con.sagepub.com/content/22/1/71.full.pdf+html > . 

No comments:

Post a Comment