Saturday, January 30, 2016

Motivace blogerů ke psaní blogu s ohledem na jejich osobnost

Abstrakt
Tato práce se primárně zabývá článkem Weve got something for everyone: How individual differences predict different blogging motivations, který byl publikován v roce 2015. Autoři předkládají vlastní studii, která se zaměřuje na osobnost blogerů a jak dokáže ovlivnit jejich motivaci ke tvorbě a psaní blogu. Cílem výzkumu bylo potvrdit či vyvrátit hypotézy, které si autoři stanovili po nastudování předchozích studií o motivaci blogerů a po dotazníkovém šetření provedeném na 160 blogerech. Cílem eseje je shrnout předkládanou studii a doplnit ji o teoretické poznatky z oblasti mediálních studií.

Abstract

This seminar work is primarly based on study Weve got something for everyone: How individual differences predict different blogging motivations which was published in 2015. The authors are presenting their own study focusing on the personality of bloggers and how it can influence their motivation to write and maintain blog. Their aim was to confirm or disconfirm own hypothesis which were setted up after studying of previous studies and after questionnaire survey with 160 bloggers. The aim of this essay is to summarize the study, add theoretical knowledges from media studies. 

Zdrojová studie
FULLWOOD, C., W. NICHOLLS a R. MAKICHI. Weve got something for everyone: How individual differences predict different blogging motivations. New Media & Society [online]. 2015, 17(9), 1583-1600 [cit. 2016-01-29]. DOI: 10.1177/1461444814530248. ISSN 1461-4448. Dostupné z: http://nms.sagepub.com/cgi/doi/10.1177/1461444814530248.

No comments:

Post a Comment