Friday, January 15, 2016

Abstract
This seminar work deals with a study that investigates how using social networking sites allows romantic partners to maintain their relationship online. Authors of this research examine how is the Facebook use associated with relational maintenance behaviors. Margaret C. Stewart, Marianne Dainton and Alan K. Goodboy use the Uncertainty Reduction Theory to study how relational maintenance behaviors online predict satisfaction, uncertainty and Facebook jealousy in romantic relationships. The main goal of this seminar work is summarization of this study, focusing on the problematic parts of the research, as well as discussing the results.

Abstrakt

Tato seminární práce vychází ze studie, která zkoumá to, jakým způsobem umožňuje využívání sociálních sítí partnerům udržovat vztah v online prostředí. Autoři této studie zkoumají, jak je užívání Facebooku spojeno s chováním, které vede k udržování vztahu. K tomu využívají Margaret C. Stewart, Marianne Dainton Alan K. Goodboy především teorii o redukci nejistoty (The Uncertainty Reduction Theory). Díky ní zkoumají to, jakým způsobem je udržování vztahu v rámci Facebooku spojeno se spokojeností (satisfaction), nejistotou (uncertainty) a žárlivostí způsobenou Facebookem (FB jealousy). Hlavním cílem této práce je sumarizovat předložený text. Závěrečná část práce se zaměřuje na problematické části výzkumu a diskusi nad výsledky.

Zdrojová studie:

STEWART, Margaret C., Marianne DAINTON a Alan K. GOODBOY. Maintaining Relationships on Facebook: Associations with Uncertainty, Jealousy, and Satisfaction. Communication Reports[online]. 2014, 27(1), 13-26 [cit. 2016-01-13]. DOI: 10.1080/08934215.2013.845675. ISSN 0893-4215. Dostupné z: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/08934215.2013.845675

No comments:

Post a Comment