Friday, January 29, 2016

Role rodičů v dětském užívání sociálních technologií a rizika související s jejich užíváním


Abstrakt

Práce se z velké části opírá o studii autorek Fletcherové a Blairové s názvem Implications of the family expert role for parental rules regarding adolescent use of social technologies, která zkoumá vztah mezi rodičovskou gramotností v rámci sociálních technologií a respektováním jimi stanovených pravidel užití těchto technologií jejich vlastními potomky. Daný text sumarizuje a hodnotí tuto studii a pokouší se zkoumanou problematiku zasadit do kontextu České republiky. Velký důraz je v eseji dále kladen na rizika, která plynou z užívání těchto technologií adolescenty a na kroky, které mohou rodiče učinit, aby jejich potomci těmto rizikům mohli předcházet.

Abstract

The paper is in its great part based on the study conducted by authors Anne C. Fletcher and Bethany L. Blair titled Implications of the family expert role for parental rules regarding adolescent use of social technologies. The study investigates the connection between a parental literacy regarding the use of social technologies and a respect for the rules concerning the use of these technologies set by the parents and acknowledged by their children. The paper attempts to summarize and evaluate the study and to set it in the context of the Czech Republic. A great emphasis is placed upon a possible risks arising from the use of social technologies by adolescents and upon possible steps that could be taken by their parents to avoid these risks.

Zdrojová studie:

FLETCHER, Anne C. a Bethany L. BLAIR. Implications of the family expert role for parental rules regarding adolescent use of social technologies. New Media [online]. 2016, 18(2), 239-256 [cit. 2016-01-27]. DOI: 10.1177/1461444814538922. ISSN 1461-4448. Dostupné z: http://nms.sagepub.com/cgi/doi/10.1177/1461444814538922

No comments:

Post a Comment