Saturday, January 30, 2016

Sociální média a zpravodajství - vliv opinion leaders

Abstrakt
Tato esej se opírá o výzkumnou studii News Recommendations from Social Media Opinion Leaders: Effect on Media Trust and Information Seeking (Turcott aj., 2015), jež se zabývá zejména rolí opinion leaders při přijímání novinových článků uživateli na sociální síti Facebook. Autoři ve své práci vycházejí ze zjištění, že zatímco veřejná důvěra v tradiční mediální zdroje neustále klesá, sociální média naopak začínají nabízet novou možnou cestu pro konzumaci novinového obsahu. Cílem práce je tedy shrnout předkládanou studii a doplnit ji o poznatky dalších autorů i mé vlastní.

This essay provides a reviw of the reseach study News Recommendations from Social Media Opinion Leaders: Effect on Media Trust and Information Seeking (Turcott et al., 2015) which is focused mainly on the role of opinion leaders in receiving news content by Facebook users. This work is based on findigs that while there is a strong decline in public trust of traditional news outlets, social media, in contrast, offers new avenues for consumption of news content. The main aim of this essay is to summarize the study and add also my own and other authorsʼ findings and insights.


Keywords: Social Media, Opinion Leader, Two-step flow, Media Trust, Facebook


Zdrojová studie:

·       TURCOTTE, J., YORK, CH., IRVING, J., SCHOLL, R.M., PINGREE, R.J. News Recommendations from Social Media Opinion Leaders: Effects on Media Trust and Information Seeking. Journal of Computer-Mediated Communication. 2015, 20, 520-535.

No comments:

Post a Comment