Sunday, November 24, 2013

Malajsie: Co žene studenty a studentky do náruče internetu?


Studií vzniklých v souvislosti s výzkumem internetu existuje nespočet, stejně velké je i množství témat, která jsou v této oblasti zmapovaná. Stále cennějšími se tedy ukazují být studie, díky kterým je možné srovnávat jednotlivé regiony a oblasti. Do takové studie se pustili i malajští vědci, kteří se rozhodli zmapovat, jak se chovají na síti místní adolescenti a jaká je jejich motivace k využívání internetu. Ve studii s názvem „Exploring gender differences in Malaysian urban adolescent Internet usage“ se zaměřili na adolescenty žijící ve městech, protože přístup k internetu na venkově je v Malajsii velmi omezený, dále se zaměřili na genderové rozdíly, které jsou na asijském kontinentu ve většině oblastí života poměrně značné.

Co se zkoumalo
                                                                    
Vzhledem k množství již zjištěných informací z jiných regionů, nebylo těžké výzkum nasměrovat a sestavit hypotézy. Díky výzkumům můžeme například tvrdit, že mezi populací jsou celosvětově internetově gramotnější skupinou muži. Tento nepoměr platí i navzdory rovným příležitostem, právům a rovnému přístupu ke zdroji internetu ve zkoumaných regionech. Postupem let a různých výzkumů se ukázalo, že důvodem by mohlo být to, že postoj k internetu, chování na něm a motivace k jeho užívání se u žen a u mužů výrazně liší. Jaká je tedy motivace malajských adolescentů k pobytu na síti?

Tento výzkum by měl být užitečný rodičům, orgánům i školám jako vodítko, jak předcházet řadě nepříjemných vlivů internetu na adolescenty, jak je informovat, na co se zaměřit a jak je uchránit před on-line nebezpečím. Konečně, porozumění genderové nerovnosti v přístupu a využívání internetu, může také osvětlit, proč existuje tak malé množství ženských IT specialistek.

Průběh a metody výzkumu

Základní teorií využívanou ve výzkumu je model U&G neboli Uses and Gratifications, což volně přeloženo do češtiny znamená Užívání a Uspokojení. Podle této teorie si lidé vybírají média prioritně podle toho, nakolik mohou uspokojit jejich aktuální potřebu. V průběhu let a výzkumů tak vznikly tabulky s řadou obecně přijímaných informací. Podle U&G tabulek např. existují čtyři nejvýraznější motivace pro užívání internetu a to: zábava, přijímání informací, sociální interakce a on-line nakupování.

Výzkum dále vychází z inovace difúzní teorie. Tato inovace říká, že muži snáze a rychleji přijímají nové technologie. I z historického hlediska měly inovace, nové infrastruktury atd. sloužit především skupině elitních mužů, teprve potom masám a tedy i ženám. Teorie vychází z toho, že šíření nových mediálních technologií má tendenci odrážet majetkovou nerovnost ve společnosti. Tyto novinky často míří na ženy, sociálně slabé, menšiny a obyvatele venkova až v poslední řadě.

Už od počátku vzniku internetu byla aktivita mužů na síti dvojnásobná oproti ženám, a to navzdory faktu, že obě skupiny měly rovnou možnost přístupu. Tato nerovnost začala mizet s rostoucí masovou popularitou internetu. Jen o dvě procenta méně žen než mužů využívalo v USA internet v roce 2000. V Malajsii se podle výzkumů ženy a muži „srovnali“ v roce 2005, tím došlo k výraznému srovnání příležitostí obou pohlaví jako celku.

Na základě řady výsledků podobných výzkumů z okolních regionů (např. z Číny), sestavili vědci své hypotézy.

959 škol rozdalo v souladu se všemi etickými kodexy připravené dotazníky svým žákům. Z celkového počtu dotázaných se v městských školách našlo 56 jedinců, kteří internet nikdy nepoužili. Dotazník byl založen na 5-bodové Likertově stupnici v rozmezí od silně nesouhlasím po úplně souhlasím.

30 předpokládaných možných motivací k použití internetu bylo rozděleno do šesti základních skupin a to: pobavení, únik před realitou, sociální interakce, informace, produktové informace/nákup a erotika.

Výsledky očekávané i překvapivé

Ukázalo se, že celkově je pro malajské adolescenty nejsilnější motivací erotika, potom zábava, sociální interakce, nakupování a až v nakonec sledování informací. Ohledně dostupnosti či vlastnictví počítače se mezi pohlavími neprokázal rozdíl. Ukázalo se, že dívky častěji využívají počítač doma či ve školách, zatímco chlapci v kavárnách. Toto zjištění bylo možné předpokládat vzhledem k tomu, že v asijských společnostech je chlapcům poskytována větší volnost v pohybu mimo domov. Mužští adolescenti také tráví na internetu více času a připojují se online častěji. Ukázalo se, že mezi pohlavími není rozdíl v počtu let, kdy internet využívají, jsou tedy stejně uživatelsky zkušení. Dívky jsou v užívání nejvíce motivovány sociální interakcí, nakupováním a zjišťováním informací, zatímco chlapci erotikou a mají také větší tendenci být na internetu závislí. Tato část výsledků se ukázala být zcela v souladu s výsledky jiných výzkumů v asijské oblasti.

Překvapivým výsledkem bylo, navzdory výsledkům jiných studií, že malajské dívky jsou ve stejné míře k užívání internetu motivovány zábavou jako jejich mužské protějšky. Přesto ale dívky tráví na internetu průměrně 9 hodin týdně, zatímco chlapci kolem 15. Možným vysvětlením těchto překvapivých výsledků by ale mohlo být, že dívky považují sociální interakci za způsob zábavy a tím samy výsledky zkreslily.

Výzkumy u nás

Problematiku by bylo možné jistě lépe postihnout hloubkovými rozhovory či pomocí focus groups. Výzkum nám ale díky velkému vzorku, který byl analyzován, podal alespoň základní informace o problematice, což může napomoci nejen dalším výzkumům v Malajsii, ale i kdekoli jinde na světě, kde se rozhodnou tuto problematiku zkoumat.

V České republice zatím neproběhl výzkum podobných rozměrů, existuje tu však řada výsledků z menších zkoumání, např. ohledně sociálních sítí, závislostí na internetu apod. Podobný výzkum by v České republice mohl být proveden plošně, nikoli jen ve městech, přístup k internetu je možný prakticky na celém území, tím by byly závěry komplexnější. Tuzemské výsledky by mohly být zajímavé i proto, že v Evropě se nepředpokládají žádné výraznější odchylky mezi oběma pohlavími, na rozdíl od asijského regionu jako celku. Navíc není vyloučené, že by se dokázaly tendence opačné. V některých zemích Evropy jsou nejaktivnější uživatelskou skupinou na internetu dívky v teenagerském věku.

Výzkumný tým

Na rozsáhlé studii spolupracovala hned pětice odborníků, proto si každého představíme jen velmi stručně. Patrick C-H Soh vyučuje na Fakultě managementu na Multimedia University v Malajsii a je hostujícím profesorem v Internetovém výzkumném centru při Technologické univerzitě v Nanyangu. K jeho předním výzkumným tématům patří používání internetu, závislosti, elektronický obchod a podnikání. Boon Heng Teh je odborným asistentem na fakultě managementu Mulitimedia University v Malajsii, Yong Hoe Hong je lektorem tamtéž. Tze San Ong je odborný asistent na Fakultě ekonomiky a managementu University Putra Malajsia. John P. Charlton se zaměřuje na psychologii. Jeho hlavním výzkumným tématem je chování a postoje ve spojitosti s počítači, působí na Univerzivě v Boltonu ve Velké Británii.


Exploring gender differences in Malaysian urban adolescent Internet usage
First Monday, September 2013, vol. 18, no. 9-2

No comments:

Post a Comment