Sunday, November 24, 2013

Mediální rámcování Aláha na YouTube: Zkoumání videí o islámu a motivací pro jejich výrobu.

Islám je v poslední době velmi diskutované téma. Důkazem toho je i YouTube, který obsahuje přibližně půl milionu videí, označených tímto slovem. Zpráva z výzkumu, kterou jsem se zabývala, předkládá empirický materiál týkající se tří aspektů prezentace islámu: (a) rámcování islámu ve zkoumaných videích, (b), zobrazení islámu ve videích, a (c), motivace těch, kteří tato videa na YouTube tvoří. Teoretický rámec této studie je založen na dvou pilířích: valenční rámcování je použito k identifikaci pozitivních/negativních vzorků reprezentace a motivace k videoblogu o islámu jsou zkoumány z pohledu teorie užívání a uspokojení. Autoři výzkumu takto zanalyzovali obsah 120 videí a 15 hloubkových rozhovorů.

Představení autorů
Lela Mosemghvdlishvili (MSc) je doktorandkou a přednášející na katedře médií a komunikace (Erasmus University, Rotterdam). Vyučuje různé kurzy v rámci programu IBCoM, "International Bachelor in Communication and Media". Její současný výzkum je zaměřen na rozvoj technologií, zejména smartphonů.
Jeroen Jansz je jedním z předsedů komunikace a médií na katedře médií a komunikace (Erasmus University, Rotterdam). Rovněž vyučuje na IBCoM, stejně jako v mezinárodním MA " Media, Culture and Society ". Jeho výzkum se zabývá všudypřítomností internetu jako výchozího bodu a snaží se pochopit a vysvětlit měnící se vztahy mezi mediálními spotřebiteli a výrobci médií v současné participativní kultuře.

Studie 1: Rámcování a vizuální podoba islámu ve videích vytvářených uživateli
V měnícím se prostředí mediálně zprostředkovaného náboženského diskursu, je rámcování obzvlášť relevantní a užitečnou teorií. Ze tří typu rámců, si autoři této studie vybrali valenční rámcování, a to především proto, že obsah uložený na YouTube je produkován bez jakéhokoliv dohledu redakce a to v různých kulturních, politických i společenských souvislostech. Pomocí valenčního rámcování a obsahové analýzy (kvalitativní i kvantitativní) autoři zkoumali, do jaké míry formují uživatelé YouTube islám v pozitivním, nebo negativním světle.
Zkoumaný vzorek byl čerpán ze všech videí uložených na YouTube, které jsou označeny slovem „islám“. 10.2.2008 bylo takovýchto videí 126 058 o dva měsíce později se jejich počet zvýšil na 460 000 videí. V kvalitativní části autoři mimo jiné zaznamenávali svá pozorování o skrytém/implicitním smyslu videa, jaká slova byla použita k popisu islámu a jak byl islám vizualizován (výběr obrázků, barvy, popisy, symboly).

Výsledky analýzy
Průměrný věk uživatelů byl 30let,  56% uživatelů byli muži, 12% ženy a zbytek neuvedl své pohlaví. Uživatelé byli z 26 různých zemí. 56% uživatelů neuvedlo své náboženství, 23% byli muslimové a 34% stoupenci jiných náboženství. Průměrná délka publikovaných videí byla 6 minut. Jak je vidět na obrázku níže, u většiny videí bylo přítomno pět ukazatelů valenčního rámcování. Emotivní vyjádření byla zjištěna v 83,3% případů , racionální argumentace v 70%, citace v 48% a vizuálně obrazné vyjádření v 63%. Minimálně využívaným ukazatelem bylo použití pozitivních nebo negativních citací, což znamená, že videa na YouTube byla často zcela evidentní. Vyznění bylo kódován ve všech případech a hodnoty byly rozděleny takto : velmi negativní 29%, negativní 18,3%, neutrální 7,6%, pozitivní 30,4% a velmi pozitivní 14,7%.Nicméně jak je vidět na dalším grafu, celkové vyznění videí ve vzorku bylo téměř vyrovnané: 51% negativní a 49% pozitivní.Zkoumaná videa bychom mohli rozdělit do sedmi kategorií podle toho, co zobrazovala: vzdělávání/kázání islámu, kritické a útočící materiály proti islámu, recitace koránu, muslimové vykonávající modlitby, reakce na situaci, problémy muslimských žen a islám jako terorismus.
Ve videích můžeme jasně vidět pozitivní i negativní vzory vizualizace islámu s opakujícími se vizuálními signifikanty. Obrázky z teroristických útoků, následky bombových útoků nebo obětí těchto násilných činů se opakovaně objevují v negativních videích, zatímco materiál, který je pozitivní směrem k islámu často ukazuje, svatá místa, oběti války, muslimské ženy v sociálním kontextu, nebo kaligrafické psaní slova Alláhova a Mohammada v arabštině.

Studie 2: co motivuje uživatele YouTube k tvorbě videí o islámu
Autoři výzkumu kontaktovali tvůrce zkoumaných videí a požádali je o rozhovor. Tyto rozhovory odhalily tři základní faktory: komunikace islámu, sebevyjádření a společenské uznání. Faktor komunikace islámu se ukázal jako primární motivace mezi muslimskými tvůrci videí, kteří se videoblogem snaží „šířit islám v jeho původní podobě“ a „odstranit mylné představy nevěřících“. Sebevyjádření se zase stalo tou největší motivací mezi nemuslimskými uživateli, kteří cítí na YouTube větší svobodu publikovat své myšlenky. Ve třetině případů byla hlavním motivem touha po sociálním uznání, tedy přilákat více diváků a získat tak vysoce hodnocené video na YouTube. Během rozhovoru mimo jiné respondenti odpovídali na otázku, zda diskutují o islámu i offline. Více jak polovina odpověděla, že ne, a to z důvodu nízkého kontaktu s muslimy.

Závěry
Dvě vzájemně propojené studie zkoumaly islám na YouTube ze dvou vzájemně se doplňujících úhlů. Výsledky první studie ukázaly, že na rozdíl od předchozího výzkumu ( Karim , 2006 , Poole , 2000 , 2002, 2006 , Richardson , 2006) , kde je pokrytí islámu v médiích hlavního proudu hlavně negativní,tato studie neposkytuje empirické důkazy k podpoře takového zobecnění. Protože studie zjistila velmi malý rozdíl mezi negativním a pozitivním tónem videí. ( 51% vs 49%). Nicméně se na YouTube objevují obrazy a myšlenky, které jsou nevhodné pro rozhlasové a televizní vysílání. Pokud jde o vizualizaci islámu, je třeba poznamenat, že videa na YouTube jsou více emocionální a explicitní , než záběry v médiích hlavního proudu. Stručně řečeno, analýza obsahu videí a rozhovory s jejich tvůrci ukázali šíření různorodých a dokonce radikálně kontrastních názorů na islám na YouTube. Někteří tvůrci vyjadřují nejpřímější stereotypy a předsudky o muslimech, jiní kritizují náboženství konstruktivně a vedou poutavé diskuse, a posední typ tvůrců se snaží vysvětlit, obhajovat a prosazovat islám.

Problematika v ČR
Dle mého názoru se na Youtube nesetkáme s velkým množstvím videí o islámu, která by byla publikována Čechy, a to zřejmě pro to, že zde zatím nemáme mnoho muslimských přistěhovalců a téma tak pro nás není aktuální. Nicméně díky mezinárodnosti YouTube pro Čechy není problém tato videa shlížet, reagovat na ně a komentovat je.


Zdroj: 


Framing and praising Allah on YouTube: Exploring user-created videos about Islam and the motivations for producing them. New Media & Society, June 2013, 15 (4) 
přístupný na: http://nms.sagepub.com.ezproxy.is.cuni.cz/content/15/4/482.full

No comments:

Post a Comment