Saturday, November 23, 2013

„Blogy dávají šanci běžným lidem odmlouvat“: přehodnocení „profesionální“ mediální hierarchie v nových médiích

Článek „Blogs give regular people the chance to talk back“: Rethinking „professional“ media hierarchies in new media publikovaný v časopise New Media & Society se zaměřuje na nový druh autorství, kdy se čtenáři stávají tvůrci mediálních textů. Autorka se konkrétně věnuje blogerům, kteří píší tzv. „celebrity gossip“, tedy drby o celebritách. Zabývá se odlišnostmi jejich činnosti od práce bulvárních novinářů a vlivem těchto blogů na mediální hierarchii v oblasti médií zaměřených na celebrity.

Autorkou článku je Erin Meyers, pomocná profesorka komunikace a žurnalistiky na Oakland University. Její kurzy jsou zaměřené na vztahy mezi médii a kulturou. Vedle toho zkoumá vliv nových médií a technologií na využívání médií. Tématu „celebrity gossip blogů“ se věnuje i ve své první knize Dishing Dirt in the Digital Age: Celebrity Gossip Blogs and Participatory Culture.

Meyers ve svém článku vychází zejména z rozhovorů s populárními blogery: Trentem Vanegasem (Pink is the New Blog), Molly Goodson (PopSugar), Annou Holmes (Jezebel), Natashou Eubanks (The Young, Black andFabulous) a Brendonem (What Would Tyler Durden Do?). Rozhovory probíhaly v letech 2007 a 2008 formou otevřených otázek, díky čemuž nebyli dotazovaní omezováni ve svých odpovědích. Dalším zdrojem byly rozhovory s Perezem Hiltonem z jeho blogu PerezHilton.com. Ten se totiž odmítl zúčastnit přímého dotazování, ale autorka považovala jeho postoje za nepostradatelné pro svůj výzkum. Jde totiž o velice úspěšného autora, jehož první blog založený v roce 2005 se o dva roky později umístil mezi pěti nejoblíbenějšími stránkami o celebritách vedle úspěšných zpravodajských webů.

Konsensus v budování image celebrit a jeho postupné narušování

Před nástupem gossip blogů se v okolí celebrit vyskytovaly tři skupiny „hráčů“, které měly vliv na budování image celebrit: nezávislí tvůrci (agenti, manažeři), zábavné instituce (filmová a nahrávací studia, televizní stanice) a zábavně-zpravodajská média. Tito tři účastnici spolupracují na utváření jednotného obrazu, ale zároveň se u nich objevují snahy přebírat kontrolu nad výslednou podobou. Jednotliví členové tak neustále stojí před dilematem, zda se přizpůsobit a získat z vstřícnosti vyplývající výhodu (v případě médií například jednodušší přístup k celebritám), nebo prosadit vlastní zájem a riskovat problematickou spolupráci. Typickým příkladem této vstřícnosti může být předchozí domluva na tématu otázek v rozhovoru.

Tuto trojici postupně začali doplňovat a občas i rušit tzv. autonomně vyloučení (autonomous outliers). V první řadě to byla bulvární média. Ta sice dodržují základní povinnosti novinářů, jako je třeba objektivita, i když tu bývá vnímána trochu jinak, ale neshodují se s původní trojicí na ideálním obrazu celebrit. Nechtějí psát o vystoupeních slavných osobností, ale zaměřují se na jejich soukromí. Takové texty mohou ukazovat celebrity v jiném světle, než by si přáli ony samy i tvůrci jejich oficiální image.

Rizikem pro původní trojici je, že ačkoli kvůli nespolupráci nemají bulvární média snadný přístup k celebritám, jejich texty výrazně ovlivňují čtenářské povědomí.

Gossip blogeři

S rozvojem internetu vstupují na kulturní trh noví účastníci. První volný software pro blog Pitas byl spuštěn v roce 1999, o rok později ho následoval Blogger (od roku 2003 patřící Googlu). Dostupnost a snadná publikace článků umožnila prakticky komukoli, kdo má přístup k internetu a nápad, mít vlastní blog.
Specifickou skupinou, která se řadí vedle bulváru k autonomous outliers, jsou tzv. gossip blogeři. Dochází tu ke spojení publika (často fanouška) a autora v jednu osobu. Jde o člověka, který čte bulvární média a z původního obsahu čerpá pro svůj vlastní text. Nejedná se však o žádné plagiáty, blogeři původní článek nebo událost komentují a vytvářejí tak osobitý text.

Subjektivita je prvním prvkem, který dělí tyto blogery od obou typů médií uvedených výše – zábavně-zpravodajských i bulvárních. Gossip blogeři jsou zcela osvobozeni od novinářských standardů. Oni sami odmítají označení „novináři“ a preferují místo něj „komentátoři“, obvykle ani nemají předešlé novinářské zkušenosti. Přestože se původní trojice mající vliv na jednotnou představu o celebritách snaží každé potenciálně negativní představení celebrit kontrolovat, právě i díky rozšířenosti internetu a jeho neomezeným možnostem mají blogeři téměř volnou ruku v tom, co a jak napíšou. Jejich texty proto většinou obsahují názory a postoje a často jsou psány hovorovým stylem, kterým běžně mluví s přáteli.

Osobitost stylu psaní je zároveň jedním z prvků, které zaručují blogerům popularitu. Mnohé z těchto blogů jsou stejně úspěšné nebo i úspěšnější než tradiční stránky o celebritách (viz již zmíněný blog Pereze Hiltona). Čtenářům se přibližují už tím, že jsou zároveň také členem publika a přinášejí tak na téma pohled čtenářům blízký. Mnohdy dokážou převést původní text do přijatelnější formy a pomohou čtenářům článek lépe pochopit. Důležitým prvkem je též komentování článků nebo událostí. Čtenáři totiž často navštěvují gossip blogy ne proto, aby se dozvěděli o události, ale aby poznali názor autora na danou událost.

Aby si blogeři udrželi pozornost, je potřeba, aby byly jejich příspěvky aktuální. Musí tedy neustále sledovat, co se kde napsalo nebo přihodilo, a snažit se k tématu vyjádřit dříve než ostatní. Úspěšní blogeři musí pracovat nonstop, nemají žádnou uzávěrku jako běžná média. Možnosti internetu prakticky ihned aktualizovat svůj blog jsou pro ně ale zároveň výhodou oproti tištěným bulvárním médiím, která zaktualizují svůj obsah až v dalším vydání.

Na druhé straně mají zjednodušený přístup ke zdrojům informací. Na rozdíl od novinářů nepotřebují ke své činnosti přímou účast na místě události, stačí jim pouze přístup na internet. Mnozí autoři pocházejí z oblastí, které nejsou považovány za kulturní centra, ale přesto se mohou podílet na tomto druhu tvorby.
Ne zcela výjimečnou funkcí gossip blogů je, že vyplňují mezeru na trhu, kterou se tradičním médiím nepodařilo zacelit. Mnohé se zaměřují na specifickou oblast, například The Young, Black and Fabulous se věnuje celebritám tmavé pleti.

Pokud se gossip blogerům podaří naplnit výše uvedené požadavky, mají velkou šanci uspět. Některé blogy dokáží přilákat takové množství čtenářů, že se jejich autoři dokáží touto činností uživit, ačkoli primární záměr to obvykle není. Úspěšné gossip blogy zároveň formují povědomí publika o slavných osobnostech, což samozřejmě není dobrá zpráva pro spolupracující trojici budovatelů pozitivního obrazu celebrit.

Blogy v České republice

Ani Česká republika se nevyhnula boomu blogování, jen TOPlist eviduje k dnešnímu dni 7250 zaregistrovaných blogů. Kromě mezinárodních serverů využívají blogeři i mnoho českých, například. Blog.cz, Webnode.cz, Estranky.cz apod. Bulvární blogy se ale u nás nezdají být příliš rozšířené. Převažují zejména deníčky, stránky fanoušků, zájmové blogy a autorská tvorba.

Zdrojový text:
Blogs give regular people the chance to talk back“: Rethinking „professional“ media hierarchies in new media. New Media & Society September 2012 vol. 14 no. 6 1022-1038

Zdroje:

No comments:

Post a Comment