Sunday, November 24, 2013

Jaká je motivace žen-blogerek k využívání sociálních sítí?

Jaká je motivace žen-blogerek k využívání sociálních sítí?
Gina M Chen, New Media & Society 18. září 2013


Gina Masullo Chen
Autorkou studie je Gina Masullo Chen, profesorka na na University of Southern Mississippi, škole masové komunikace a žurnalistiky. Sama má Ph.D. a magisterský titul z veřejné komunikace na SI Newhouse school Syracuse University. Dvacet let působila jako reportérka a redaktorka v New Yorku. Jak sama říká, jejím cílem je naučit studenty vnímat dynamicky se měnící svět dnešní žurnalistiky a věří, že žurnalistika zvládne svou krizi a bude ještě lepší než dříve. Proto se ale musíme změnit, poznávat a experimentovat se sociálními médii a nově vznikajícími online platformami. Článek „Why do woman bloger use social media? Recreation and information motivations outweigh engagement motivations“, který byl publikován online v New Media & Society 18. září 2013 je zprávou z provedeného výzkumu.

Během posledních deseti let se uskutečnilo mnoho studií, které se zabývali otázkami, proč lidé využívají sociální média, vymezením konkrétních potřeb lidí, které uspokojují tím, že navštěvují a přispívají na sociální sítě. Žádná z těchto studií se však nezabývala pouze motivací žen k využívání sociálních sítí. Ženy však využívají sociální média častěji a aktivněji než muži, mají větší tendenci psát o svých osobních zkušenostech a také jsou ochotnější zpřístupnit své osobní údaje více lidem než muži, což podtrhuje význam této studie. Pro studii byly vybrány ženy, které využívají některou z blogových platforem (např. blogger). Studie vychází z předpokladu, že tyto ženy-blogerky jsou podmnožinou on-line aktivních žen a je u nich tudíž větší předpoklad, že využívají sociálních sítě jako například Facebook, Instagram,  Twitter, Pinterest, Foursquare a další, než u běžné populace.

Pro studii byly položeny tři základní výzkumné otázky:
Otázka č. 1: Jaká je hlavní motivace pro využívání sociálních sítí pro ženy-blogerky?

Otázka č. 2: Jaký má druh motivace vliv na frekvenci využívání sociálních sítí?

Otázka č. 3: Jak se liší motivace pro sociální potřeby v závislosti na prostředí sociální sítě, které žena-blogerka upřednostňuje?

Tato studie se zaměřila na dvě psychologické potřeby a tři motivace pro využívání sociálních sítí. První psychologickou potřebou je potřeba sebeodhalování, která je definována jako tendence poskytovat/sdělovat své osobní údaje, včetně myšlenek a pocitů, k vyjádření sebe sama. Druhou psychologickou potřebou je příslušnost, která nejčastěji vyplývá z kořenů lidského organismu jako sociální bytosti. V důsledku toho se i dnes lidé snaží setkávat a „spojovat“ s dalšími lidmi. Jedná se tedy o sociologickou predispozici. Motivace pro využívání sítí, které se objevují v této studii, jsou sociální družení, získávání informací a rekreace.

Online dotazování proběhlo na jaře roku 2010 a dotazník obsahoval celkem šedesát dva otázek. Pro výzkum byly vybrány ženy-blogerky z náhodně vybraného vzorku ze čtyř ženských blogových adresářů, které obsahovaly celkem 22 098 blogů. Vybráno bylo 1 500 blogů. Vyřazeny byli blogy, které byli definovány jako mužské nebo skupinové, dále blogy, které nebyli aktualizovány v posledních dvou měsících a blogy psané v jiných jazycích než v anglickém jazyce. Celkem dotazník zodpovědělo 392 respondentek. Respondentky, které nepřijaly většinu otázek, byly vyřazeny ze vzorku, Počet respondentek tak klesl na 294. Průměrný věk respondentek byl 37, 16 roku, žen-blogerky  měly průměrně alespoň bakalářský titul, byly aktivními blogerkami více než tři roky a blogu se v průměru věnovali 4,9 hodin týdně.

Z výzkumu vyplynulo, že nejoblíbenější sociální sítí mezi ženami-blogerkami je Facebook (70%), dále Twitter (21,1%) a Flickr (2%). Všeobecně nejvýznamnější motivací pro využívání sociálních sítí je rekreace. Výzkum také ukázal, že druh motivace je spojený se sociálním médiem, které residentky označili jako oblíbené. Pro využívání Facebooku je tak významná motivace sdružování, naproti tomu pro využívání Twitteru je hlavní motivací získávání informací. Nebyly však zjištěny rozdíly mezi sociálními sítěmi v případě rekreační motivace. Touha po rekreaci motivuje obrátit se na sociální sítě obecně. Z toho vyplývá, že sociální média by měla být především zábavná, aby je lidé, nebo alespoň ženy-blogerky využívali. Dále z výzkumu vyplynulo, že rekreační motivace je důležitější pro mladší ženy než pro ty starší. S ostatními motivy nebyl věk významně spojený. Mladší ženy-blogerky také tráví na sociálních sítích více času než starší ženy.

Ženy jsou ochotnější sdílet své osobní informace, pocity a myšlenky než muži.

Z praktického hlediska tato zjištění ukazují, že Twitter slouží jako více jako informační prostředek, zatímco Facebook více jako sociální prostředek. Tato informace nabízí vodítko pro zpravodajské organizace, které se snaží o využití sociálních sítí k vytvoření společenství mezi svými čtenáři, kde mají sdílet své zprávy a informace. Naproti tomu nabízí např. pro obchodní domy návod jak komunikovat se svými klienty prostřednictvím Facebooku.

Přestože dle mého hlediska studie nepřinesla žádný překvapující výsledek, je pro využívání médií užitečná a potvrdila všeobecné hypotézy. Nemyslím si, že by v České republice byli významně jiné výsledky, až na využívání Twitteru, který u nás není tolik populární, což by mohlo souviset s faktem, že celkově jako národ více toužíme po rekreaci, zábavě a sdružování než po informacích, které by nám Twitter mohl přinášet. Naproti tomu Facebook jako médium pro rekreaci a sdružování funguje také u nás. 

Veronika Dimitrovová

No comments:

Post a Comment