Sunday, November 20, 2016

Zavolajte záchranku, prosím!

Zavolajte záchranku, prosím!

Už od detstva je nám vštepované, či už školou, rodičmi, médiami, či samotnou spoločnosťou, aby sme sa vyhýbali drogám. Medzi ich najnebezpečnejšie vlastnosti totiž patrí závislosť, ktorá človeka môže nedobrovoľne posadnúť a je veľmi ťažké sa z nej dostať.  Čo sa však stane, ak sa v spoločnosti začne prejavovať nový druh drogy, ktorý je súčasťou našich každodenných životov a takmer nikto netuší, že môže byť nebezpečná a dokáže naše životy ovplyvňovať do výrazných rozmerov? A čo keby bez tej drogy nedokázal žiť nikto z nás, aj keď si to možno nepripúšťame, alebo pripustiť nechceme? Ešte ťažšie si je to predstaviť preto, pretože sa dá povedať, tento druh drogy fyzicky neexistuje, je to totiž droga virtuálna.

Netolizmus

Termínom „netolizmus“ sa označuje závislosť na takzvaných „virtuálnych drogách“- moderných informačných technológiách, ako sú napríklad internet, sociálne siete, počítačové hry, v širšej miere aj mobilný telefón či televízia. Od závislosti na „hmotných“ drogách je však odlišná tým, že sa jedná o závislosť psychickú. Doktor Kopecký uvádza pre lepšie pochopenie podstaty netolizmu, a aké potreby táto závislosť uspokojuje, Maslowovu pyramídu ľudských potrieb. Tvrdí, že kombinované užívanie virtuálnych drog dokáže hravo uspokojiť všetky ľudské potreby. Asi najlákavejším faktorom pri uspokojovaní potrieb vo virtuálnom svete je to, že je to do určitej miery jednoduchšie, ako vo svete reálnom. Prípadný neúspech môže užívateľ opakovaním zmeniť na úspech a dosiahnuť v pomerne krátkom čase svoje ciele.[1]Neznamená to však, že každý kto aktívne a pravidelne používa internet, je automaticky netoholik. Problém nastáva až vtedy, keď spôsob využívania virtuálnych drog začína mať vplyv na váš reálny život, vzťahy a vaše zaužívané vzorce správania.

Podľa WHO rozlišujeme nasledovné znaky závislosti:
1      Silná túžba alebo pud užívať látku
2      Ťažkosti pri kontrole užívania látky, a to ak ide o začiatok a ukončenie alebo množstvo látky
3      Užívanie látky k odstráneniu abstinenčných príznakov
4      Preukázateľná tolerancia (stále vyššie dávky pre dosiahnutie účinkov)
5      Zanedbávanie iných potešení a záujmov v prospech užívanej látky a zvýšené množstvo času potrebného k získaniu alebo užívaniu látky
6      Pokračovanie užívania aj napriek jasnému dôkazu výrazne škodlivých následkov[2]

Pri netolizme to môže byť napríklad silná túžba zapnúť počítač, neustále kontrolovanie správ, neustále premýšľanie o počítači, aj keď ho zrovna nepoužívate, vstávanie alebo ponocovanie u počítača, neschopnosť stanoviť si začiatok a koniec času stráveného pri počítači, problémy so spánkom, zanedbávanie prijímania potravy a tekutín počas užívania počítača, zanedbávanie školy, rodiny, sociálnych vzťahov, záujmov, menej vykonanej práce, neschopnosť sústrediť sa na povinnosti bez pravidelného kontrolovania sociálnych sietí/internetu, ignorovanie okolia, agresivita a nervozita pri absencii internetu, absencia iných záujmov.Young rozlišuje nasledovné druhy netolizmu:
1)   Závislosť na virtuálnej sexualite - kompulzívne používanie webových stránok pornografického zamerania
2)    Závislosť na virtuálnych vzťahoch – nadmerné venovanie sa virtuálnym vzťahom (zoznamka, sociálne siete, chat)
3)  Internetové kompulzie – hranie online hier, nakupovanie na internete, internetové stávky, virálne videá
4)    Preťaženie informáciami – nadmerné surfovanie či hľadanie v databázach
5)    Závislosť na počítači – nadmerné využívanie počítača[3]

Podľa prieskumu uskutočnenom v rámci vzdelávacieho kurzu v oblasti prevencie rizikového správania, až 82% z 300 respondentov vo veku 10 až 18 rokov by pociťovalo veľké napätie a nepohodu, ak by boli vonkajšími okolnosťami nútení nemať pri sebe mobilný telefón a nemôcť kontrolovať správy.[4] Výskumy patologického hrania online hier zas preukazujú, že známky netolizmu preukazuje približne 7-11% hráčov.[5]

Netolizmus je mnohokrát spájaný s drogovou závislosťou vďaka svojej podobnosti mechanizmu vzniku týchto dvoch závislostí a určitých spoločných charakteristík, ako napríklad pozvoľný neuvedomovaný vznik a nejasnú hranicu medzi normálnym a chorobným používaním až závislosťou. Je to akási manifestácia nenaplnených potrieb človeka, preto je rizikovým najmä spôsob ich naplňovania, nie samotné potreby.[6]

Ako teda podobnej závislosti predísť? Asi najrizikovejšou skupinou pre rozvoj netolizmu sú deti. Dostatočná pozornosť od rodičov, kontrola hraného obsahu, výber vhodných hier a kontrola času im venovaného, stanovenie pravidiel a podpora iných záujmov dieťaťa môže pomôcť pri podchytení závislosti u detí. Čo však robiť ako dospelý človek, zodpovedný sám za seba?
Doktorka Kimberly Young, zakladateľka Centra pre internetové závislosti, odporúča 6 tipov, ako obmedziť alebo vyliečiť internetovú závislosť:
-       Zmena štruktúry dňa, plánovanie offline aktivít
-       Stanovenie určitého počtu hodín a presne vymedzenej doby online
-       Použitie externých upozornení pri vypršaní stanoveného času online
-       Abstinencia od používania problémových internetových aplikácií
-       Pripomienkové karty, pozitíva obmedzenia a negatíva závislosti
-       Zmapovanie činností v závislosti na internete[7]

Zaujíma vás, či netolizmom trpíte? Zistite to pomocou krátkeho testu:

[1] Kopecký, K. Úvod do netolismu. Internetový portál E-Bezpečí. Centrum PRVoK PdF UP: Olomouc, 2011. Online na: http://www.e-bezpeci.cz/index.php/temata/dali-rizika/331-uvod-do-problematiky-netolismu
[4] Hlaváč, J. Netolismus. Virtuální závislost, nebo závislost na virtuálnu? Prevence-info.cz. Online na : http://www.prevence-info.cz/sites/default/files/users/9/hlavac_pdf_13696.pdf
[5] Kopecký, K. Úvod do netolismu. Internetový portál E-Bezpečí. Centrum PRVoK PdF UP: Olomouc, 2011. Online na: http://www.e-bezpeci.cz/index.php/temata/dali-rizika/331-uvod-do-problematiky-netolismu
[7] Jak se zo závislosti na internetu dostat? poradna-adiktologi.cz. Online na: http://poradna.adiktologie.cz/article/zavislost-na-internetu/jak-se-ze-zavislosti-na-internetu-dostat/

No comments:

Post a Comment