Sunday, November 20, 2016

O budoucnosti jednoho média

Kniha jako médium hrála v historii lidstva zásadní roli. Otázky po tom, proč tomu tak bylo, jak se liší od ostatních médií či jak je dnes nahlížena, mohou být vodítkem k odpovědi na to, zda může v podobě, v jaké ji známe, zaniknout.

Henry Jenkins hovoří o fenoménu konvergence, který znamená, že se stará média prolínají s médii novými, že takzvaná smrt médií není na pořadu dne. Historička médií Liza Gitelmanová konstatuje, že se mění pouze technologie jakožto pouhý nosič samotného média, které jako společenská a kulturní praktika přetrvává. Technologie tedy nemá zásadní význam pro obsah, který zprostředkovává. Copak záleží na tom, zda se nám hudba line z cd přehrávače, kazeťáku nebo empétrojky? Záleží na tom, jestli se na televizní zprávy nebo film podíváme v televizi, na počítači, tabletu nebo mobilu? 

I přesto, že v duchu těchto teorií není tedy vlastně důvod se nových médií obávat a chápat je nutně jako smrt médií starých, vznikalo v období nástupu e-knih v 90. letech minulého století přesvědčení o smrti papírové knihy.[1] Od té doby byla tato debata několikrát oživena a zdá se, že je do jisté míry stále aktuální.[2] Troufám si říct, že okolo smrti televize, VHS kazet, DVD, LP či CD nosičů toho tolik napsáno nebylo. V čem má papírová kniha výsadní postavení, je asi zřejmé. Kniha hrála zásadní roli v rozvoji vzdělanosti lidstva, vynález knihtisku je považován za jeden z nejdůležitějších v naší historii – Marshall McLuhan nazýval mediální prostředí Guttenbergovou galaxií, aby vyzdvihl jeho klíčovou roli v rozvoji společnosti. Knihy a s nimi písemnictví hrály po mnohá staletí zásadní roli v historii národů již v obdobích před vynálezem knihtisku. Není tedy divu, že si kniha do dnešních dnů nese auru určité posvátnosti, která je zpravidla podněcována a posilována skrze výchovu a vzdělávací systém. Představa, že tedy knihu, jak ji známe, nahradí její elektronická verze, vyvolává různé emoce.

Andrea Ballatore a Simone Natale ve svém článku E-readers and the death of the book: Or, new media and the myth of the disappearing medium dospěli k tomu, že na otázku smrti knihy existují v zásadě tři pohledy; jeden prezentovaný především takzvanými technologickými pesimisty vidí smrt papírové knihy jako nevyhnutelnou a zároveň s ní pohřbívá i tradice, historii a naše lidství. Druhý tvrdí, že nahrazení papírové knihy technologií znamená osvobození jejího obsahu, a je tedy pozitivním liberalizujícím krokem. Posledním pohledem je ten, který předpovídá koexistenci papírové knihy s e-knihou, zohledňující kladné stránky obou médií. Zatím se zdá, že třetí pohled, je v současnosti nejblíže skutečnému stavu. Prodej e-knih vzrůstá, zároveň podle průzkumů, prodej papírových knih výrazně neklesá.[3]

Autoři výše zmíněného článku považují téma smrti média za mýtus, skrze nějž se jen snažíme utřídit rychle se rozvíjející svět technologií. Je nicméně těžké odhadnout, jak bude vývoj v oblasti knih pokračovat. Představit si svět, v němž nevycházejí papírové knihy, je z dnešního pohledu možná složité. Vyžadovalo by to zásadní proměnu knižního trhu a pravděpodobně i proměnu přístupu ke čtení. Nicméně i kdyby e-knihy získaly navrch a nakonec zcela opanovaly svět knižní kultury, není snad nutné se domnívat, že zároveň dojde k pálení starých knih. A pak by ke skutečnému zániku, tedy deklarované smrti knih těžko došlo. 

Je ale nakonec možné dát Jenkinsovi a Gitlemanové i v případě knih za pravdu? Může být kniha nakonec jen dalším médiem, které bude nahrazeno médiem jiným, což nebude mít vliv na obsah ani zážitek z něj? Jedna námitka by přece jen mohla vyvstat. Je možné, že to, zda si poslechneme hudbu z CD přehrávače nebo z mobilního telefonu nemá na zážitek z ní zásadní vliv. Není ovšem toto analogie nastíněná na počátku tohoto článku postavena špatně? Není spíš analogickým případem k případu papírové knihy a e-knihy ten, kdy bychom tvrdili, že jít na koncert kapely je totéž, jako poslechnout si její nahrané CD? Kniha není technologie. I při nejlepší snaze e-knih, zůstanou papírové knize kvality, jež e-kniha mít nebude. Nedá se tedy asi říct, že případný zánik papírové knihy, by znamenal jen proměnu technologie a nic víc. 
                                                                                                                     
Autor článku: Tereza Jeřichová


Zdroje:
Jenkins, Henry:  Convergence Culture: Where old and new media collide. New York: New York University Press, 2006.
Gitelman, Lisa: Always already new: media, history and the data of culture.  Cambridge, MA: The MIT Press, 2006.
Ballatore, Andrea; Natale Simone: E-readers and the death of the book: Or, new media and the myth of the disappearing medium. In New Media & Society. 2015, 17 (3), s. 1—16.No comments:

Post a Comment