Sunday, April 8, 2012

Nové možnosti historické práceModerní technologie vnášejí nové, mnohdy převratné přístupy snad do všech sfér lidské činnosti. Stranou nezůstávají ani humanitní obory a s inovacemi se, mimo jiné, vyrovnají také badatelé na poli historickém.
Zájemci o běh dní dávno minulých, ještě poměrně nedávno odkázanému na tradiční instituce, kdy se zdrojem informací stávaly archeologické a muzejní artefakty, archivní materiály, či staré spisy umístěné v neméně starobylých knihovnách, k nimž byl přístup nezřídka omezen hrstce vyvolených, se v dnešní době otevírají čím dál častěji nové možnosti nahlížení do minulosti. Zlé jazyky tvrdí, že historie je oborem dávno vyčpělým. Opak je pravdou a o neutuchajícím zájmu širokého publika svědčí množství iniciativ vzešlých jak z řad odborné, tak laické veřejnosti.

Internet, digitalizace, přístup k informacím, možnost participace pro všechny. Zaklínadla moderních dní, jedněmi vyzdvihována, některá naopak druhými zatracována. Skutečnost, že na internetu vzniká řada amatérských stránek a fór, jejichž obsah může být značně neodborný, nepřesný, nezřídka až tendenční a jako takový se stává terčem kritiky, necháme na tomto místě spíše stranou a pozornost budeme soustředit na nové možnosti studia minulosti, které nám přináší jednak digitalizace, jednak nová média jako taková.

Roku 2005 uveřejnila Evropská komise dokument i2010: digitální knihovna, který shrnuje strategie digitalizace, uchování a on-line zpřístupnění evropského kulturního dědictví. Zveřejněný dokument svědčí o stále se rozrůstajícím zájmu členských států (ať už jsou jejich důvody jakékoli) tvořit pomocí nových technologií digitální knihovny. Cílem nastíněného projektu je „usnadnit používání evropských informačních zdrojů v on-line prostředí a dosáhnout toho, aby jejich používání bylo v tomto prostředí zajímavější.“ Digitální knihovny by měly vedle materiálů digitalizovaných obsahovat také ty, které byly již v digitální formě vytvořeny, měly by být zveřejněny on-line a co je neméně podstatné, dokumenty by měly být zajištěny pro budoucí generace tak, aby se obsah neztratil. O trvalé uchování archivních materiálů a snadný přístup všech uživatelů by se měla postarat ta která instituce. S ohledem na optimální vyhledávání by také měly se sbírkami nakládat jako s metadaty, všechny položky by měly obsahovat maximum informací (např. inventární číslo, název, autor, datum vzniku apod.) tak, aby byla zaručena přesná identifikace materiálu a usnadněno vyhledávání.

Digitalizace je v plném proudu a přístup k historickým pramenům nebyl nikdy v minulosti snadnější. V rámci nejrůznějších domácích i zahraničních (a mezinárodních) programů jsou každoročně digitalizovány tisíce dokumentů, které jsou online přístupné všem zájemcům. Přiblížíme si například jedince dychtícího poznat život ve středověku - před nástupem digitálního věku byl přístup k archiváliím jen velmi obtížný. V době probouzejících se národních historií 19. století vznikaly napříč Evropou kodexy a regesty, do nichž autoři, většinou archiváři, přepisovali staré listiny, opatřovali je velmi stručnými obsahy a kritickým poznámkovým aparátem. Takovéto svazky se na dlouhou dobu staly zcela zásadním zdrojem studia (nejen) diplomatických pramenů, a to především pro ty, kteří se k originálům nemohli z jakéhokoli důvodu dostat. Avšak jak už to bývá, ani kodexů nebylo vydáno nekonečně mnoho, jde o poměrně luxusní zboží, kterým si dnešní badatel svou domácí knihovnu jen tak neobohatí. Naštěstí žijeme v digitální éře a možnosti našeho studia se neustále rozvíjejí a obohacují. V rámci portálu Czech Medieval Sources online provozovaného Centrem medievistických studií FÚ AV ČR již bylo zveřejněno na 320 digitalizovaných edic ke studiu českých středověkých dějin. Databáze tak umožňuje výše zmíněné kodexy studovat online. Tím však možnosti středověkáře zdaleka nekončí. V rámci virtuálního archivu Monasterium bylo zpřístupněno již více než 7000 digitalizovaných originálů listin. A ve výčtu obdobných projektů (především pak zahraničních) bychom v dlouhých odstavcích mohli pokračovat dále. Zcela zásadním se pro mnoho domácích badatelů stávají čím dál tím častější digitalizační aktivity archivů. Ty přistupují k postupnému online zpřístupňování alespoň části svých fondů a již dnes umožňují studium matrik, vedut, map, katastrů, periodik apod. z pohodlí domova. Modernímu uživateli se nastíněné příklady digitalizace mohou zdát naprosto banálními, pro historika mají však nové možnosti zcela zásadní význam a dopad na jeho práci. Koncepty vytvořené staršími generacemi často zatížené lokálními možnostmi podléhají v současné době přehodnocování v rámci mnohem širšího přístupu k historickým pramenům uchovávaným v četných vědeckých institucích sídlících v zahraničí. V neposlední řadě je také nutné připomenout nepochybný přínos pro zájemce z řad tzv. laické veřejnosti a možnost interaktivního vzdělávání.Je však nutné se vyrovnat také s negativní stránkou věci. Roy Rosenzweig, zakladatel Centre for History and New Media při George Maison University ve Fairfaxu, institutu, který si jako svůj hlavní cíl vytyčuje využití digitálních médií a počítačových technologií k prezentaci historie, upozornil na skutečnost, že díky neustále rostoucímu penzu digitálních dat budou historici nutně čelit informačnímu přetížení (již dnes je naprosto nemožné vše vstřebat, což samozřejmě není problém jen historického bádání). Nejdůležitějšími a zároveň nejobtížnějšími otázkami týkajících se digitálního uchovávání jsou aspekty sociální, kulturní, ekonomické, politické a právní, tedy takové, ve kterých by humanitní obory měly excelovat. Systém uchovávání starodávných dokumentů, který se vyvíjel po staletí, se dnes ocitá v krizi. Historikové tak podle Rosenzweiga musejí pro nadcházející generace vytvořit systém zcela nový. V minulosti se dějepisci museli chtě nechtě vyrovnávat s řadou nedostatků. Jejich práce se dostala k poměrně úzkému publiku, svým studentům mohli „na živo“ ukázat jen velmi malý výčet primárních pramenů, úžil se také počet dokumentů, které vydrželi do moderní doby. Řadu těchto nedostatků odstranily moderní technologie v čele s Internetem. (mimohodem - zkuste si heslo "medieval sources online" zadat do goooglu). V současnosti se tak historičtí pracovníci budou muset vyrovnat se značným posunem od kultury nedostatku, ke kultuře nadbytku 

E. Jindrová

Zdroje:

 EVENS, Tom. HAUTTEKEETE, Laurence. Challenges in Digital Reservation For Cultural Heritage Institutions. In: Journal of Librarianship and Information Science 2011, 43: 157. <http://lis.sagepau.com/content/43/3/157>
            ROSENZWEIG, Roy. Scarcity or Abundance? Preserving the Past in a Digital Era. <http://chnm.gmu.edu/essays-on-history-new-media/essays/?essayid=6>
http://chnm.gmu.edu/
http://knihovna.nkp.cz/knihovnaplus51/digitalni_knihovnyEU.htm 
http://www.monasterium.net/
http://cms.flu.cas.cz/redaction.php?action=showRedaction&id_categoryNode=1113

No comments:

Post a Comment