Sunday, April 5, 2015

Otevřený přístup k informacím: Internetovy vlastní děti bojují o jeho dědictví


Informace znamená moc. A stejně jako jakýkoliv jiný druh moci, je uzurpována těmi, kteří si ji chtějí nechat pro sebe.“

Logo Open Access (zdroj: wikipedia.org)
To jsou úvodní slova Guerilla Open Access Manifesto - manifestu za otevřený přístup k informacím. Autorem textu je Aaron Swartz, který svůj krátký život (sebevraždu spáchal v pouhých 26 letech) zasvětil boji za svobodu informací.

Swartz je bezesporu zajímavou a tragickou postavu světa internetu. Pro ty, kteří by se o jeho příběhu chtěli dozvědět více, doporučuji dokument s názvem The Internet's Own Boy (v duchu Swartzova odkazu volně přístupný ke shlédnutí). Snímek shrnuje život a přesvědčení zakladatele Redditu, člověka, který stojí za vývojem RSS a myšlenkového otce licence Creative Commons. Stopa Aarona Swartze ve světě internetu je hluboká a nepopiratelná. Jak však dokumentární snímek naznačuje, sám sebe viděl Swartz spíše jako aktivistu než jako geniálního vývojáře.

Ve středu Swartzových aktivit se skví myšlenka volného a svobodného přístupu k informacím. Open access. Co toto chytlavě znějící slovo znamená? Jde především o neomezený přístup k recenzovaným akademickým článkům, ale také jiným druhům akademických prací, jako jsou akademické monografie nebo vybrané knižní kapitoly. Jak je zřejmé, je to alternativní přístup k šíření inovací a poznatků, doposud založeném na tradičním předplácení odborných časopisů.

Přístup pro každého

Myšlenka otevřeného přístupu má poměrně dlouhou historii. Je stejně stará jako internet sám, ostatně právě možnosti nového média otevřely volnému šíření informací cestu. Její počátky můžeme sledovat již v sedmdesátých letech se vznikem tzv. FTP protokolů (File Transfer Protocol). Pomocí nich mohl uživatel sdílet soubory, tehdy ještě ve zdánlivě primitivním online světě příkazových řádků. Ze zprvu neprošlapané cestičky se od počátku devadesátých let stala slušná silnice, ačkoliv pojem sám byl ustaven po roce 2000. V únoru 2002 jej definovala tzv. Budapešťská iniciativa (Budapest Open Access Initiative). Následovala další prohlášení, v říjnu 2003 vznikla tzv. Berlínská deklarace o otevřeném přístupu. Stojí v ní:

Z dějin: File Transfer Protocol
Internet od základů změnil praktické a ekonomické okolnosti distribuce vědeckých poznatků a kulturního dědictví. Poprvé v historii dnes internet představuje šanci ustavit globální a interaktivní reprezentaci vědění lidstva, včetně jeho kulturního dědictví a garance přístupu všude po světě. My, níže podepsaní, cítíme povinnost přistoupit k výzvám internetu jakožto nového média sloužícího k distribuci znalostí. Další vývoj bude zjevně významně ovlivňovat povahu vědeckého publikování, stejně tak i zavedený systém kontroly kvality a pravdivosti. (…) Za účelem realizace vize globálně přístupné reprezentace znalostí, budoucí web musí být trvale udržitelný, interaktivní a transparentní. Obsah a softwarové nástroje musí být široce přístupné a kompatibilní.“

Hezká vize, že? Za zmínku jistě stojí, že se k Berlínské deklaraci přihlásila také Univerzita Karlova. Byť, pravda, po dlouhých deseti letech, v říjnu 2013. Konkrétně univerzity a knihovny mohou z open access těžit nejvíce, i když přístupnost vědeckých informací by měla být v ideálním případě celospolečenská. Nicméně univerzity jsou institucemi, které vědecké informace zprostředkovávají širší veřejnosti. Plyne to z jejich tzv. třetí role ve společnosti, která spočívá právě ve zpřístupnění vědeckých poznatků neakademickým kruhům.

Zeleně, nebo zlatě?

Jak vypadá open access v praxi? Jste-li vědcem a napíšete článek, máte dvě možnosti, jak jej nezištně poskytnout společnosti. Za prvé, můžete zvolit takzvanou zelenou cestu. Nebojte, neznamená to, že váš článek vytisknou na recyklovaný papír, s ekologií nemá zelená cesta nic společného. Znamená, že budete článek publikovat jednak v odborném časopise, kde vaše práce projde klasickým schvalovacím postupem. Zároveň však autorskou verzi článku uložíte do veřejně přístupného repozitáře (ať již univerzitního nebo oborově založeného). Tomu se říká autoarchivace. Ne vždy si ji však můžete dovolit. Záleží na smlouvě s vydavatelem odborného časopisu. To je asi největší záludnost tohoto „zeleného“ způsobu publikování.

Oproti tomu zlatá cesta obnáší publikování článků v otevřených časopisech, tedy časopisech, které open access vyznávají z principu. Open access časopisů je několik druhů. Podstata však tkví v tom, že se přístupnost textu dostává do rukou vydavatele, nikoliv autora.

Aaron Swartz  (zdroj: wikipedia.org)
Open access má své příznivce i odpůrce. Jeho zastánci věří, že výzkum financovaný z veřejných zdrojů by neměl být předmětem výdělku. Vydavatelé odborných časopisů (jak ví asi každý, kdo někdy psal odbornou práci) si totiž za poskytnutí článků účtují ne úplně zanedbatelné peníze. Tyto částky účtují čtenářům, nikoliv publikujícím vědcům, ovšem jejich čtenářstvo tvoří převážně akademické kruhy. Dalším problémem je fakt, že cena diametrálně narůstá pro předplatitele ze zemí třetího světa, pro něž je přístup k poznatkům západních vědců nepříjemně drahá záležitost. Ovšem ani západní univerzity a knihovny nehýří penězi natolik, aby si mohly dovolit přístup ke všem vydávaným vědeckým článkům, jak ostatně ukazuje případ University of California. Její knihovny hrozily bojkotem vydavatelské skupiny Nature Publishing Group (vydává notoricky známý časopis Nature). Důvod? Dle University of California nebetyčný nárůst ceny předplatného.
Konečně se nabízí také principiální otázka: Nemělo by lidstvo sdílet své nejnovější poznatky volně a bez bariér? Koneckonců, z vývoje těžíme všichni, ať už se jedná o nové léky, medicínské postupy, technologie či společenskovědní výzkumy.

Odpůrci open access se bojí, že bez regulace toho, co bude publikováno, se ze světa precizně zpracovaných vědeckých článků procházejících recenzními posudky stane divoká džungle neověřených hypotéz a mylných teorií. Dalším problémem je financování - některé open access časopisy přenášejí poplatky za zveřejnění ze čtenářů na autory článků (kteří již tak píší své texty zadarmo, je to přece součást jejich práce).

Vydávej a šiř

Financování je jistě alfou a omegou nového přístupu. Existuje mnoho agentur a institucí, které neomezené zpřístupnění vědeckých výsledků financují a podporují, například v podobě grantů (příkladem může být Horizont2020). Nejnovější výzkumy navíc ukazují, že články zveřejněné pod hlavičkou open access jsou častěji citovány a šíří se rychleji.

Je očividné, že rozvoj síťových médií nezvratně zasáhl i do poměrně klidných vod (nejen) univerzitního výzkumu. Konkrétně v šíření nejnovějších poznatků nabízí internet svůj obrovský potenciál zdánlivě nezištně. Je otázkou, jak se k vývoji postaví zavedení vydavatelé. Nárok na zpoplatnění obsahu na internetu je jedním z největších otázek, kterému média a jejich publikum v dnešní digitální době čelí. Co je a co už není pirátství? Jak dalece lze považovat vědecké informace za obchodní artikl? A kam až sahá veřejný zájem? To jsou jistě komplikované otázky nenabízející jednoduché odpovědi. Příznivců open access však přibývá – ostatně internet má čím dál více vlastních dětí. A ty chtějí jeho dědictví využívat volně a pokud možno zadarmo.
Kateřina Matesová

(Překlady z angličtiny: autorka)

Zdroje

Antelman, Kristin. Do Open-Access Articles Have a Greater Research Impact? http://eprints.rclis.org/5463/1/do_open_access_CRL.pdf

Challenges to Licensing from Some Publishers. California Digital Library: http://www.cdlib.org/services/collections/current/challenges.html

Open Access / Otevřený přístup, Univerzita Karlova: http://www.cuni.cz/UK-6477.html

International Open Access Week: http://www.openaccessweek.org/forum

Jeffery, Keith G., Open Access: An Introduction: http://www.ercim.eu/publication/Ercim_News/enw64/jeffery.html

No comments:

Post a Comment