Monday, September 5, 2011

Vzťah online komunít a sociálneho kapitálu

Autori článkov, ktoré má táto práca za cieľ predstaviť, sa zamerali na vzťah sociálneho kapitálu a online komunít.

Ako prvý, východiskový článok, predstavím štúdiu The computer-mediated communication network: exploring the linkage between the online community and social capital. Autori pomocou empirického výskumu skúmali faktory sociálneho kapitálu, užívania médii a demografických údajov, ktoré by mohli mať vplyv na užívanie online komunít.

V ďalšej časti práce nadviažem ukážkou konkrétneho príkladu online komunity a produkcie sociálneho kapitálu v rámci nej. K tomu využijem izraelský článok On Friendship, Boobs and the Logic of the Catalogue: Online Self-Portraits as a Means for the Exchange of Capital. Jeho autor skúmal sociálnu sieť Shox, ktorej komunitu predstavujú predovšetkým teenageri. Predmetom tejto sociálnej siete je najmä sebaprezentácia každého z užívateľov, využívanie hmotného a kultúrneho kapitálu a jeho výmena za nadobudnutý kapitál sociálny. Užívatelia prezentujú svoju tvorbu (sústredenú na vlastnú osobu) s cieľom zisku postavenia v rámci sociálnej hierarchie a tvorbe nových kontaktov. Oba články sú ukážkou premeny kedysi pasívneho užívateľa média na dnešného produsera/prosumera.

V závere eseje zhrniem poznatky oboch štúdii a doplním ich o vlastné postrehy.

Zdroje:

LEE, Junghee; LEE, Hyunjoo. The computer-mediated communication network: exploring the linkage between the online community and social capital. New Media & Society. August 2010, vol. 12, no. 5, 711-727.
Dostupný z: http://nms.sagepub.com.ezproxy.is.cuni.cz/content/12/5/711.abstract

SCHWARZ, Ori. On Friendship, Boobs and the Logic of the Catalogue: Online Self-Portraits as a Means for the Exchange of Capital. Convergence. May 2010, vol. 16, no. 2, 163-183.

Dostupný z: http://con.sagepub.com.ezproxy.is.cuni.cz/content/16/2/163.abstract

No comments:

Post a Comment