Sunday, September 4, 2011

Přehodnocení masové komunikace a činnosti publika v prostředí nových médií

Esej se zabývá studií Revisiting „mass communication“ and the „work“ of the audience in the new media environment profesora komunikace Philipa Napoliho. Autor se v ní věnuje přehodnocování konceptu masové komunikace a s ním spjatého publika v souvislosti se změnami v současném mediálním systému.

V první části shrnuji studii, ve které se autor snaží prostřednictvím jednak svých úvah, ale i myšlenek a přístupů ostatních autorů, dobrat nejaktuálnějšího pojetí masové komunikace a publika v prostředí nových médií. Ve značně teoretickém textu se zaměřuje na nejvýznamnější okamžiky vývoje tohoto konceptu, jeho vzestupy a úpadek či alternativní interpretace. Dále se věnuje novému pojetí tohoto typu komunikace a klesajícímu významu takzvaných institucionálních komunikátorů, což souvisí s měnící se povahou mediálního publika, které nyní zahrnuje jak příjemce, tak i producenty obsahu, ve vztahu k politické ekonomii a mediálnímu byznysu.

Druhá část eseje zasazuje tuto studii do kontextu mediálních studií, přičemž hlavní pozornost je věnována pojmům masová komunikace, masa či publikum a spojení nových médií a činnosti publika.

V poslední části studii poměrně kladně hodnotím a dále se zamýšlím nad zkoumanou problematikou.

NAPOLI, P. M. (2010). Revisiting "mass communication" and the "work" of the audience in the new media environment. Media, Culture & Society, 32, 3, s. 506 – 516

No comments:

Post a Comment