Monday, September 5, 2011

„S pomocou mojich priateľov“ – ako sociálne siete ovplyvňujú procesy spojené so sociálnym kapitálom

Moja práca sumarizuje článok With a Little Help From My Friends. How Social Network Sites Affect Social Capital Processes. Je uverejnený v editovanom zväzku „A Networked Self“ (ed. by Zizi Papacharissi). Autori a autorky Ellison, Lampe, Steinfield a Vitak opisujú dve spriaznené oblasti: získavanie sociálneho kapitálu a vzory správania v online/offline prostredí. Vysvetľujú mechanizmy a postupy toho ako užívatelia sociálnych sietí tieto väzby získavajú, udržiavajú a ako k nim pristupujú. Hľadajú odpovede na otázky ako napr. „aký dopad na udržiavanie sociálneho kapitálu má Facebook?“ „Používajú respondenti Facebook na získavanie nových kontaktov alebo skôr na udržiavanie tých existujúcich?“

Ako cieľovú skupinu svojich zisťovaní si vybrali vysokoškolákov v USA. Príklady uvádzajú najčastejšie z Facebooku, ktorý si vybrali preto, že je medzi dotyčnými vysokoškolákmi najpopulárnejší a najrozšírenejší.

Prvá časť mojej eseje je sumou znalostí a zistení autorov. V druhej časti sú zistenia podrobené kritickému hodnoteniu a polemike. V poslednej časti sa snažím zhrnúť a vyvodiť zo zistení záver a niekoľko odporúčaní do praxe.

No comments:

Post a Comment