Friday, September 2, 2011

Playing The Sims2: an exploration of gender differences in player´s motivations and pattern of play

JANSZ, Jeroen ; AVIS, Corinne; VOSMEER, Mirjam. Playing The Sims2: an exploration of gender differences in players’ motivations and patterns of play. New media & Society [online]. 2010, 3, [cit. 2011-09-01]. Dostupný z WWW: .

Ve své práci se zabývám nizozemským výzkumem hráčské základny The Sims2, která mapuje genderové rozdíly v motivacích a chování hráčů.
Studie "Playing The Sims2: an exploration of gender differences in player´s motivations and pattern of play" poskytuje empirický vhled do hráčské komunity, přičemž využívá dvě prespektivy, typické pro výzkum mediálního publika: teorii sociálních rolí a teorii užití a gratifikace.
V úvodní části práce shrnuji zázemí celé studie a shrnuji její obsah. Druhá část zasazuje celé téma do teoretického rámce mediálních studií, resp. nových médií. V poslední části se porovnám původní studii s jiným výzkumem.

No comments:

Post a Comment