Sunday, September 4, 2011

Internet jako kulturní fórum: Implikace pro výzkum

Ve své práci se zaobírám dánským výzkumem, který předpokládá, že internet jakožto součást digitální sféry nahrazuje klasickou masovou komunikaci (televizi) a slouží jako kulturní fórum. Za cíl si klade představit jednotlivé komunikační praktiky: one-to-one, one-to-many, many-to-many komunikaci a jejich intenzitu užívání v každodenním kontextu dánské společnosti.

V první části definuji východiska mediální komunikace, z nichž autoři vycházejí, v druhé části podrobněji charakterizuji komunikační praktiky - předmět výzkumu.

Dále představuji metodologii, jež byla při vytváření výzkumu aplikována a prezentuji výsledky výzkumu pomocí grafů. V předposlední fázi blíže specifikuji demografické faktory uživatelů a jejich vliv na výslednou intenzitu užívání komunikačních praktik.

Nakonec výzkum shrnuji a přikládám vlastní náhled na problematiku a vyzdvihuji její nedostatky.

JENSEN, K. B. HELLES R. The internet as a cultural forum: Implications for research. New Media & Society. 2011, s. 517-533.

JIRÁK, J KÖPPLOVÁ, B. Média a společnost. Vyd. 2. Praha: Portál, 2007. 207 s. ISBN 978-80-7367-287-4.

No comments:

Post a Comment