Wednesday, June 15, 2011

Faktory, které ovlivňují ochotu přispívat do online komunit

Práce se věnuje článku autora Xigen Li s názvem Faktory ovlivňující ochotu přispívat informacemi do online komunit (Factors Influencing the Willingness to Contribute Information to Online Communities). Autor se zaměřuje na sociální, behaviorální a psychologické aspekty produsage a kolektivní inteligence. Snaží se identifikovat faktory, které negativně či pozitivně ovlivňují ochotu uživatele přispět na web vlastním obsahem.

V první části shrnuji článek, ve kterém Li popisuje tři teoretické koncepty, o které se opírá (teorie diskrečních databází; koncept sociálního dilematu a teorie očekávání) a jejich funkci u reálných komunit mimo prostředí internetu. Následně je aplikuje na online komunity, formuluje hypotézy o faktorech ovlivňujících ochotu přispívat a na základě výzkumu potvrzuje čtyři ze šesti předkládaných hypotéz.

Ve druhé části práce formuluji vlastní názor na danou problematiku, kriticky hodnotím článek a autorův přístup, upozorňuji na pozitiva i nedostatky článku, navrhuji další možnosti zkoumání a zamýšlím se nad jinými faktory, které mohou ovlivňovat uživatelskou ochotu přispívat.

Zdroj:
LI, X. (2011). Factors Influencing the Wilingness to Contribute Information to Online Communities. New Media & Society, 13, 2, s. 279 - 296.

No comments:

Post a Comment