Sunday, June 12, 2011

"Tower of Babel" vs "power of babble"

Otázka mezikulturní komunikace v prostředí nových médií je předmětem dvou článků, které představují dvě odlišné vize jazykové budoucnosti Internetu.

Pohled Ch. Kramerae v článku The language and the Nature of the Internet: The meaning of Global se soustředí na angličtinu v roli dominantního jazyka Internetu a na konsekvence, které z této pozice vyplývají. Angličtinu považuje za jazyk efektivní pro komunikaci v tomto prostředí, za jazyk, který přemosťuje jednotlivé kultury a díky němuž mají lidé možnost seznámit se s artefakty minoritních kultur. Na druhé straně angličtina především v řadě postkolonialistických zemích představuje jazyk ztělesňující mocenskou nadvládu. Autorka také uznává, že mezikulturní komunikace v angličtině je pro nerodilé mluvčí limitující až diskriminující. Převažující deskriptivní ráz této studie na závěr ústí v konstatování, že je třeba hledat řešení v jiných doménách komunikace.

A právě o normativní pohled na tuto problematiku se pokouší S. Lehman-Wilzig ve svém článku The tower of Bable vs the Power of Babble: Future Political, Economic and Cultural Consequences of Synchronous, Automated Translation System (SATS). Autor poněkud utopicky líčí, jakým způsobem dojde v prostředí nových médií k rozšíření překladového systému, který bude spojen s veškerým komunikačním jednáním kyberprostoru. Tento systém (SATS) bude nabízet automatický simultánní strojový překlad, který bude zahrnovat rovněž neverbální komunikaci (video), a tak se co přiblíží ideálu komunikace mezi kulturami před babylónským zmatením jazyků. Představuje si, že dominantní jazyky již nebudou existovat, protože v tomto systému budou všechny jazyky rovnocenné. Autor vypočítává následky, které bude mít tato "jazyková revoluce" v politické, ekonomické i kulturní oblasti společenského života. Domnívá se, že SATS podpoří centrifugální (odstředivé) i centripetální (dostředivé) kulturní efekty a příznaky "tower of Babel" (Babylónské věže) jako odvěké touhy po společné prařeči, pomocí níž je dosaženo společenské harmonie, i "power of babble" (síla blábolení) jako snahy o zachování kulturní rozmanitosti, která tvoří součást lidské společenské identity, se budou navzájem doplňovat.

No comments:

Post a Comment