Sunday, June 5, 2011

Skryté struktury Wikipedie

Sabine Niedererová a José van Dijcková ve svém textu Wisdom of the Crowd or Technicity of Content? Wikipedia as a Sociotechnical System [New Media & Society, 20 (10), 2010] přinášejí pohled politické ekonomie komunikace na fungování Wikipedie. Autorky se vymezují proti konceptu kolektivní inteligence a uživatelské participace a snaží se vysvětlit, že za úspěchem Wikipedie stojí její technická struktura a interakce uživatelů s automatickými systémy. Kritizují dosavadní výzkumy, jež se zaměřovaly na lidské aktéry a opomíjely technickou stránku Wikipedie.

V první části se autorky zabývají představou Wikipedie jako produktu kolektivní inteligence. Upozorňují, že až do roku 2006 se o obsah Wikipedie starala jen velmi úzká komunita tvůrců. Rozšiřovat se podle nich začala i díky vzniku sofistikovaného řídicího systému Wikipedie a základních protokolů udělujících různé pravomoci různým uživatelům Wikipedie, jejichž vztahy tedy nejsou rovnocenné, ale naopak poměrně hierarchické. V další části studie revidují Niedererová a van Dijcková diskusi o přesnosti, relevanci a neutralitě obsahu Wikipedie, na jejichž dodržování se výraznou měrou podílejí automatické systémy. V závěru se pak zaměřují na činnost editujících robotů a interakci automatických systémů s lidskými uživateli při tvorbě obsahů. Autorky si mimo jiné všímají, že aktivita robotů je různá v závislosti na velikosti dané jazykové verze Wikipedie. Zatímco u Wikipedií s největším počtem článků je aktivita robotů menší, u specifických jazykových komunit tvoří i většinu editací.

Ve své práci se snažím studii Niedererové a van Dijckové zasadit do kontextu výzkumů věnovaných Wikipedii, dále přináším shrnutí jejich základních argumentů a možné otázky, které z jejich pohledu na fungování nových médií vyplývají.

No comments:

Post a Comment