Sunday, December 8, 2013

Teenageři a sociální sítě: Ovlivňují sociální rozdíly mezi teenagery jejich volbu sociální sítě?


 Teenagers and social network sites: Do off–line inequalities predict their online social networks?

June Ahn je odborný asistent na Vysoké škole informačních studií na Marylandské univerzitě v College Park. Pracuje v Oddělení vzdělávání, výuky a vedení. Zabývá se především výzkumem toho, jak můžou technologie zlepšit náš systém vzdělávání, jaký vliv na nás mají sociální sítě a internet a co vše můžeme s jejich pomocí dokázat.
Orientuje se na vypracovávání studií a snaží se skloubit technické možnosti a efektivní výuku. Jeho dlouhodobým cílem je přijít na způsoby, kterými se dá sice neformálně - zato účinně -, vzdělávat mladé lidi skrz využití internetu a počítačů.
V práci, kterou jsem si vybrala já, se June Ahn zabývá tím, jestli sociální nerovnosti a rozdíly v reálném světě předpovídají chování mládeže v online světě - počínaje volbou primární sociální sítě.

1. Vymezení tématu
Tato studie analyzuje 701 amerických teenagerů (ve věku 12-18 let) a dává dohromady jejich online a jejich offline život. Zkoumá, jestli má jejich pohlaví, etnický původ, socioekonomický status nebo sebevědomí vliv na volbu sociální sítě, autor konkrétně porovnává Facebook a Myspace.

2. Úvod do výzkumu
Sociální sítě jsou v dnešní době hlavní cestou teenagerů k "projevení se". K tomu, aby ukázali svou osobnost a poukázali obrovskému anonymnímu světu na to, co se v nich vlastně skrývá. V říjnu 2012 Facebook překonal svoji první miliardu aktivních uživatelů a nepolevuje. Je plně přeložen do šedesáti osmi jazyků a 1. února oslaví deset let. To samo o sobě muselo změnit svět. A také, že ano. Facebook, a sociální sítě vůbec, mají obrovské slovo ve světě teenagerů. Roku 2010 bylo podle studie Amandy Lenhart v Americe na sociálních sítích aktivních 73% teenagerů a číslo stále roste. Sociální sítě jsou místem pro všechny - nehledě na pohlaví, národní příslušnost, socioekonomický status atd. Právě skrz ně může na svou individualitu poukázat každý. June Ahn se ve své studii zajímal o to, zda se rozdíly ve společnosti přenášejí i do online světa, zda a podle čeho se online komunity tvoří a kde vznikají společenské hranice. Má vliv můj socio-ekonomický status na to, zda si vyberu Facebook nebo Myspace?, ptal se. Jako rozdíly sociální rozdíly hrají v online světě, kde se můžeme vydávat v podstatě za kohokoliv? 
Vybral dvě střední školy a provedl výzkum mezi 701 teenagery z různých sociálních skupin. Pak je porovnal s administrativními záznamy a provedl regresní analýzu. Zjišťoval rozdíly mezi uživately Facebooku a Myspace. Studie by měla rozlišit, jací uživatelé využívají jakou sociální síť, například jestli uživatelé Facebooku pocházejí z bohatších rodin než Myspace.

3. Existující studie, dostupné informace, výzkumy
Zaprvé bylo nutné zjistit, zda existují mezi 701 studenty systematické rozdíly v přístupu k technologiím. V porovnání s minulostí, kdy byly tyto rozdíly obrovské a často podobným výzkumům bránily, se v současnosti propast mezi lidmi zmenšuje. Součásná podoba USA je totiž rozvíjející se země s přístupem k internetu, levnými technologiemi a rozšířenými sociálními médii. Kolem 93% dospívajících (12-17 let) mělo podle studie z roku 2010 přístup k internetu, neboli že 93% domácností vlastní počítač. Dnes jdou sociální sítě téměř nepostradatelnou částí teenage života, pro důsledné zkoumání tématu nerovnosti je ale nutné brát ohled i na ty, kteří přístup k technologiím nemají.
V rámci výzkumu je důležité si uvědomit, že přístup člověka k internetu a sociálních sítím ho vyvíjí. Naučí se věcem jako je vyhledávání online zdrojů, informací, posuzování důveryhodnosti informací, navazování kontaktů i předvádění své práce široké veřejnosti. Na internetu se samovolně vyvinula jistá mediální gramotnost, kterou se dospívající člověk naučí pouze pomocí interakce. Stává se součástí několika různých komunit, mění svou identitu, dostává kritiku i pochvaly a setkává se tak s centrálním shromažďovacím prostorem všech teenagerů. Systematické rozdíly v přístupu k technologiím tak zaprvé ovlivňují množství příležitosti se prosadit a zadruhé možnost se naučit této internetové gramotnosti.
Otázkou, kterou si vědci často v souvislosti se sociálními sítěmi kladou, je, "Jaké jsou výsledky jejich používání? Jaké má dopady působení mládeže na sociálních sítích?
Dochází tu jak ke vzdělávání se, zdokonalování sociálních dovedností a jisté socializaci, tak i k ztrátě vlastního času na úkor obsáhlého internetu. Zároveň je internet prostor na nehlídané působení kyberšikany a stalkování. Věčnou otázkou internetu je soukromí, hlavní otázkou této práce je, jestli sociální rozdíly mají vliv na to, jaké sociální sítě teenageři volí.
Významná byla v tomto ohledu studie Esztera Hargittai z roku 2007. Ve studii odborníci provedli rozbor konkrétních sociálních sítí - jejich komunit a započítali faktory jako je národní příslušnost a socio-ekonomický status a zjistili, že například hispánští studenti používají Facebook méně než Myspace. Asiati jsou pak míň na Myspace než na sociální síti Xanga. A že studenti z chudších rodin jsou mnohem více na Myspace, než na jakékoli jiné síti.
Od těchto studií a předpokladů se odrazil ve své práci j June Ahn a vypracoval čtyři základní hypotézy, které dále ve své práci potvrdil nebo naopak vyvrátil.

H1: Věk, pohlaví, národnost a socio-ekonomický status ovlivňují, jestli si teenager zvolí Myspace nebo Facebook.
H2: Příslušnost k etnické menšině a nižší socio-ekonomický status (SES) předpovídá, že teenager zvolí spíš Myspace než Facebook.
H3: "Úroveň teenagera" - myšleno výše sebeúcty a sociální kapitál je prediktivní při výběru Facebooku nebo Myspace.
H4: Úroveň dosaženého akademického vzdělání teenagera předurčuje, kterou sociální síť si vybere.

4. Metody výzkumu
Data pro tuto studii pochází z průzkumu 701 studentů dvou středních škol, které jsou umístěny ve dvou velkých městech ve Spojených státech. Všechny údaje byly shromážděny na podzim 2009, všichni studenti museli odevzdat podepsaný souhlas rodičů s účastí jejich dětí na výzkumu. Údaje z takto vedeného průzkumu pak byly sloučeny s údaji, jež byly poskytnuty samotnými školami - administrativními záznamy vedenými o místních studentech. Každý student dostal ve výzkumu své identifikační číslo.
Studie využívá model logistické regrese, aby předpovídala preference teenagerů.
5.Výsledky
Table 2: Odds ratio of adopting an SNS.
Note:
 N=701; Pseudo r2=0.16; * ρ<0.10, ** ρ<0.05; (beta coefficients, standard errors) in parentheses; Beta coefficients converted to odds ratios.

Facebook
Myspace
Both SNSs
Age
0.83*
(-0.19, 0.11)
1.30**
(0.26, 0.11)
1.04
(0.04, 0.09)
Male
0.78
(-0.25, 0.28)
0.59*
(-0.52, 0.28)
0.59**
(-0.53, 0.25)
Asian
0.45**
(-0.79, 0.36)
0.32**
(-1.12, 0.46)
0.59
(-0.52, 0.33)
Hispanic
0.14**
(-1.96, 0.46)
1.84*
(0.61, 0.34)
0.47**
(-0.75, 0.33)
Self–esteem
1.01
(0.01, 0.03)
1.00
(0.00, 0.03)
1.01
(0.01, 0.03)
Bonding social capital
1.10**
(0.10, 0.05)
1.20**
(0.18, 0.05)
1.05
(0.05, 0.04)
Bridging social capital
1.14**
(0.13, 0.04)
1.05
(0.04, 0.03)
1.12**
(0.11, 0.03)
Prior GPA
1.38
(0.32, 0.22)
0.36**
(-1.02, 0.20)
0.64**
(-0.45, 0.18)
Free–reduced lunch
0.83
(-0.19, 0.46)
2.45**
(0.90, 0.36)
1.91*
(0.65, 0.34)

H1: Věk, pohlaví, etnický původ i socio-ekonomický status významně souvisí s volbou online komunit. Tyto off-line vlastnosti v online světě přetrvávají.
H2: Příslušnost k etnické menšině a nižší socio-ekonomický status (SES) předpovídá, že teenager zvolí spíš Myspace než Facebook. Výsledky poskytují empirickou oporu pro výzkum Boyda z roku 2012. Zjištěním analýzy je, že hispánští teenageři volili za "svou sociální síť" Myspace - a to i přes celkovou větší oblíbenost Facebooku.
H3: Hypotéza zkoumala potenciál, sociální kapitál a výši sebeúcty teenagerů na obou sociálních sítích. Výsledky neukázaly rozdíly mezi sebeúctou uživatelů Myspace a Facebooku, nicměně rozdíly mezi sociálními kapitály se ukázaly být zajímavé. Mládež s vyšším sociálním kapitálem si jako primární SNS(Social Network Site) vybírala častěji Facebook). Tyto výsledky poskytují empirické důkazy pro studie Hargittai z roku 2007.
H4: Úroveň dosaženého akademického vzdělání teenagera předurčuje, kterou sociální síť si vybere. Výsledky opět ukazují, že teenageři, kteří dosáhli vyššího akademického vzdělání používají k interakci primárně Facebook.

5. Jací jsou uživatelé?
a) Facebooku
Celkově lze řícti, že uživatelé Facebooku častěji pochází z privilegovaných rodin a mívají bohatší rodinné zázemí a vyšší socio-ekonomický status. Mívají vyšší sociální kapitál ve srovnání se svými vrstevníky, kteří sociální sítě nevyužívají.

b) Myspace?
Průměrný uživatel Myspace v tomto průzkumu je starší, hispánského původu (převážně dokonce dívky). Dosáhl menších akademických úspěchů a pochází z chudší rodiny. Myspace zvolilo 84% hispánských teenagerů.

6. Diskuse a závěr
Výzkum je hodně specifický, hlavně oblastí, kde byl prováděn a výběrem středních škol, na nichž studenti studují. Analýza ukazuje navíc jen dvě sociální sítě - Facebook a Myspace (který je v dnešní době a hlavně v České republice neúspěšný). Výzkum je pro mě zajímavý z toho hlediska, že se snaží překlenout sociální rozdíly a propasti a hlavně je pochopit. Poukazuje na to, že se jistým způsobem, i když nás to na první pohled ani nenapadne, sociální rozdíly reálného života, tzv. offline světa, přenášejí i do virtuální reality, kde dál a často ve velké míře ovlivňují životy teenagerů. Analýza je hodně striktní a zkoumá malý okruh populace - 701 studentů nemusí znamenat přelomové zjištění, nedokazuje ani, že to tak je v celé Americe, natož na jiných kontinentech. Určitě v ní ale je námět na přemýšlení a podobný výzkum v České republice.
České republiky se studie skoro netýká. Dá se říct, že vzhledem k rychlému vývoji sociálních sítí už je relativně zastaralá. Nemůžeme ani s jistotou říct, že by správné odpovědi hypotéz by v Česku platily stejné jako v Americe. Ale určitě stojí za to si položit otázky, jestli menšiny používají< jiné sociální sítě - jestli je používají jinak a k čemu? Jaký má vliv etnická příslušnost, věk, pohlaví a socio-ekonomický status na to, jak využíváme internet?
A koneckonců by mě osobně zajímalo, jaký na nás tedy mají sociální sítě vliv? Učíme se prokrastinovat nebo onu mediální gramotnost? Ale to už je téma na jinou práci.

Zdroje

http://firstmonday.org/ojs/index.php/fm/article/view/3752

http://cs.wikipedia.org/wiki/Facebook

http://ahnjune.com/

No comments:

Post a Comment