Tuesday, December 3, 2013

Střet starých a nových médií: Případ WikiLeaks


WikiLeaks[1] se na svých webových stránkách proklamuje jako nezisková mediální organizace, jenž si klade za cíl poskytovat veřejnosti ‚důležité‘ informace. Na svém serveru zveřejňuje zprávy po boku původních zdrojů tak, aby jejich pravdivost a transparentnost byla nezpochybnitelná. Principy jejího fungování vychází ze Všeobecné deklarace lidských práv, přičemž se na základě kombinace špičkových bezpečnostních technologií, žurnalistiky a etických principů snaží osvětlit fungování státu. Její databáze zdrojů je volně přístupná a často je zdrojem zpráv uveřejněných v mainstreamových médiích. 

WikiLeaks vznikla na přelomu let 2006/07 a již krátce po jejím vzniku si zajistila svou kontroverzní pověst odhalením informací o Sarah Palin, Hilary Clinton nebo útocích amerických vojáků na neozbrojené irácké civilisty, hlavní boom ale nastal až v listopadu 2010, kdy server zveřejnil více než čtvrt milionu tajných depeší Ministerstva zahraničí a Pentagonu a i další citlivé materiály. Bradley Manning, který informace předal serveru WikiLeaks, byl za tento čin v srpnu letošního roku odsouzen k trestu odnětí svobody na 35 let. On a především Julian Assange, zakladatel WikiLeaks, se tak stali celosvětově známými.

Výzkum autorů textu Elisabeth Blanks Hindman a Ryana J. Thomase se zaměřuje na reakce starých, tradičních médií na vstup a jednání nového aktéra do mediálního pole. V současné době, kdy publikovat na internetu může v podstatě každý, jsou hranice mezi žurnalistikou a ne-žurnalistikou rozmazané a nejasné – vyvstává tak otázka, kdo a co se v dnešní době dá považovat za novináře? 

Server WikiLeaks autoři textu definují jako nové médium, jehož činnost, na rozdíl od novin, není omezená vnějšími strukturami. V době, kdy nové technologie prakticky ‚zničili‘ mediální prostředí tak, jak jsme ho dříve znali, se nyní tradiční novináři musí o prostor dělit s novými aktéry. Vědci prohlašují, že vznikla celá nová generace kontrolních subjektů (‚new watchdogs‘). Otázka, na kterou se autoři v rámci výzkumu snažili najít odpověď, tedy zněla: Jakým způsobem byl vztah WikiLeaks a žurnalistiky reprezentován v mainstreamových amerických novinách?

Metodologie a data

Autoři zvolili kvalitativní přístup ke zkoumání problematiky, konkrétně kvalitativní obsahovou analýzu. Výzkum byl založen na rozboru editoriálů hlavních mainstreamových novin v období od 28.11.2010 do 28.12.2010. Data byla získána za využití databází LexisNexis a NewsBank a v potaz se braly pouze ty jednotky, které se týkaly konkrétně zveřejnění těchto depeší, nikoli dalších kontroverzních činností Assange.

Autoři v článku citují řadu autorů, například Cassidy staví do protikladu ‚tištěnou žurnalistiku‘, která klade důraz na investigativní a interpretativní funkci médií, zatímco ‚online žurnalistům‘ záleží především na rychlosti, kterou se zpráva šíří. Další autoři pak hovoří o strachu z nových médií a jejich nerespektování role, kterou mají média ve společnosti zastávat. Nejedná se tedy o existenční problém založený na finančních aspektech, nýbrž o otázku hodnot nebo přístupu k práci. Zástupci tradiční žurnalistiky chápou důsledky technologického vývoje, ale nesouhlasí s praktikami, které přináší. 

Na základě výzkumu definovali čtyři kategorie, v rámci kterých probíhají hlavní spory mezi starými a novými médii, jsou to 1) rozdíl mezi ‚zdrženlivostí a dospělostí‘ tradičních médií a uspěchanými akcemi WikiLeaks; 2) potřeba starých médií (a hodnot z nich vyplývajících) v prostředí ovládaném novými médii; 3) napětí mezi právem veřejnosti na informace a národní bezpečností a 4) odkaz na Pentagon Papers jako na případ vytyčení hranic mezi starými médii a jejich možnou budoucností.

       ‚Vyspělá zdrženlivost‘ vs. neblaze proslulí online aktéři

Tradiční média se situují do role správce veřejného zájmu, oproti tomu WikiLeaks se, dle analyzovaných periodik, těchto hodnot nedostává. Její činnost byla v editoriálech hodnocena jako agresivní, bez otisku zodpovědnosti vůči veřejnosti, i správného úsudku. Žurnalistika neznamená pouze poskytovat informace, nýbrž poskytovat informace uvědoměle, být gatekeeperem veřejné sféry. Jelikož WikiLeaks postrádá abilitu ‚filtrovat‘ před zveřejněním informace, nemůže být považována za legitimního aktéra mediálního pole. Tímto způsobem se navíc propast mezi novými a starými médii stále zvětšuje. Toto téma autoři uzavřeli citací z deníku Daily News, která Juliana Assangea označuje za ‚anti-Američana a kriminálníka, jehož zbraní jsou pouze náhodou informace‘ a jeho podporovatele vidí jako bláhové.

·         Stále potřebujeme stará média

I v této situaci jsou tradiční média nepostradatelná – obrovské množství informací umístěných na webu je před otisknutím v novinách nutné projít, dát jim tvar, zarámovat je tak, aby jim publikum porozumělo, a také ho uchránit od informací, které nemusí vědět. Redaktor se musí stále ptát: ‚Kdy zveřejnění informací není vhodné?‘. Mezi deníky, které převzaly některé materiály ze serveru WikiLeaks patřily i The New York Times, The Guardian nebo Der Spiegel. Přístup těchto periodik byl hodnocen kladně, jelikož k informacím přistupovaly zodpovědně, jejich právo publikovat tyto původně tajné zprávy bylo obhajováno. Vyvstává ale logický problém: jak by tradiční média mohla otisknout podobné informace, ačkoli na to má právo, bez zapojení třetí strany, whistleblowera WikiLeaks?

·         Právo vědět?

V úvodnících bylo dále často artikulováno téma napětí mezi právem veřejnosti na informace a snahou státu zachovat národní bezpečnost a zájmy občanů. Především v souvislosti s teroristickými útoky na WTC z roku 2001 je veřejnost vůči této problematice citlivější. Kromě kritiky, ale byly slyšet i hlasy podpory. Činnost médií by neměla ze strachu ustupovat vnějším podmínkám jejich existence a tím omezovat svou činnost. Toto názorové křídlo podpořily například Los Angeles Times nebo Pittsburgh Post-Gazette.

·         Vztah k dějinám žurnalistiky

V roce 1971 Daniel Ellsberg předal deníku The New York Times vládní dokumenty známé jako Penthagon Papers popisující vztah USA k Vietnamu. Soud Ellsberga s přihlédnutím k právu na svobodu projevu nepotrestal. Distinkce mezi tímto precedentem a WikiLeaks nabývají stejných rysů jako je to u vztahu k tradičním médiím – zatímco Daniel Ellsberg je považován za hrdinu bojujícího za demokracii, činnost WikiLeaks je lehkovážná a bez hlubšího poselství.

Závěr 

Právě z důvodu odlišného fungování nových médií v čele s WikiLeaks je těžké její činnost zhodnotit. Kdyby byly publikované informace zasazeny do určitého rámu, jak je tomu u tradičních médií, úmysl Assangea by bylo jednoduché rozpoznat, zatímco v tomto případě záleží spíše na výkladu jednotlivých aktérů a tím pádem i na jejich individuálních charakteristikách, názorech a zkušenostech. Překvapivé bylo, kolik periodik zastávalo názor, že by určité informace neměly být veřejnosti vůbec dostupné.

Tato studie poskytla pohled na reakci tradičních médií na velmi významnou událost v mediální sféře, jenž souvisí se změnami, kterými v důsledku technologického vývoje tato oblast prochází. Ačkoli budoucnost WikiLeaks není jasná, zcela jistě tato organizace zanechala v dějinách médií výraznou stopu a současně dala vzniknout řadě právních i etických diskusí. Jaká je tedy platnost novinářských hodnot v čase?

V českém prostředí aktér podobný WIkiLeaks neexistuje a spíše než se zveřejňováním tajných informací, zde řešíme problém se zneužíváním politických pravomocí. Podstata činu, který vyvolal rozsáhlou veřejnou diskusi, je asi přirovnatelná k publikovaným seznamům bývalých spolupracovníků StB. Aktivista Stanislav Penc zveřejnil tyto materiály v roce 2009 na svých stránkách. Svůj čin před soudem obhajoval tím, že v případě, kdy budou tyto informace veřejně známé, nebude již možné někoho vydírat kvůli jeho minulosti. Soudní stíhání Pence z důvodu podezření z porušení zákona o ochraně osobních údajů bylo v roce 2011 zastaveno[2]

Zveřejněné informace byly zavádějící, protože kromě spolupracovníků tajné služby obsahovaly i jména těch, které měla StB sledovat.  Česká veřejnost tedy také postrádala návod, rámec, jak tato data číst.  Výzkum autorky textu, Elisabeth Blanks Hindman se zaměřuje především na prolnutí mediální etiky a práva a na institucionálně zakotvenou zodpovědnost médií[3]. Hindman od roku 2002 působí na Washingtonské univerzitě, kde získal doktorát druhý autor článku, Ryan J. Thomas. Ten v současné době pracuje jako asistent profesora na Univerzitě v Missouri a jeho výzkum se soustředí na normy, praktiky a etiku žurnalistiky a způsob, jakým jsou tyto principy definovány jednotlivými aktéry[4]. Společně publikovali již například stať Journalism’s “Crazy Old Aunt”: Helen Thomas and Paradigm Repair[5] popisující přístup novinářské obce poté, co bývalá dopisovatelka Helen Thomas po odchodu do důchodu zveřejnila své antisemitské poznámky a ohrozila tak důvěryhodnost své profese i Bílého Domu[6]. Tématu etiky a pohledu tradiční žurnalistiky na kontroverzní témata tak i nadále zůstávají věrni.by Veronika Čípová[1] WikiLeaks [on line]. 2013 [27.11.2013]. Dostupné z www: http://wikileaks.org/About.html
[2] Tento zákon se nevztahuje na archiválie.

[3] The Edward R. Murrow College of Communication [on line]. 2013 [23.11.2013]. Dostupné z www: http://murrow.wsu.edu/directory/faculty/elizabeth-blanks-hindman

[4] Missouri School of Journalism [on line]. 2013 [23.11.2013]. Dostupné z www: http://journalism.missouri.edu/staff/ryan-j-thomas/
[5] April 18, 201310.1177/1077699013482909 Journalism & Mass Communication Quarterly June 2013 vol. 90 no. 2 267-286 Dostupné z www: http://jmq.sagepub.com/content/90/2/267.abstract
[6] Více např. zde http://washingtonexaminer.com/report-press-threw-helen-thomas-under-bus-to-save-its-reputation/article/2530559

No comments:

Post a Comment