Sunday, January 31, 2010

Závislost na internetu

V této seminární práci se zabývám problematikou závislosti na internetu, přičemž se snažím nastínit a představit v současnosti nejrozšířenější koncepce a teorie. Vycházím přitom především z celoživotního díla psycholožky K. Youngové, která se svými výzkumy snaží dosáhnout toho, aby diagnóza závislosti na internetu byla zařazena do mezinárodní klasifikace duševních poruch DSM-IV (Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorders). V práci je dále popsána stručná historie této problematiky, základní diagnostické metody, nejčastější dopady patologického užívání internetu na život jedince a v závěru jsou stručně nastíněny i možnosti léčby.

No comments:

Post a Comment