Wednesday, May 20, 2015

ÚNIK DO REÁLNÉHO SVĚTA. OTÁZKY JAK A PROČ SE MĚNÍ INTERAKCE ONLINE KOMUNITABSTRAKT

Tato práce představuje případovou studii autorské dvojice Cuihua Shen a Charlese Cage s názvem Exodus to the real world? Assessing the impact of offline meetups on community participation and social capital. Ve studii autoři zkoumají dopad osobních srazů na fungování online komunit. V teoretické části vycházejí ze třech konceptů: online komunity, offline srazů a sociálního kapitálu. Tato práce zařazuje studii do konkrétního paradigmatického kontextu mediálních studií, kriticky ji zhodnocuje a na jejím základě předkládá vlastní příspěvek k tématu fungování online skupin. Zatím co představená studie si pokládá otázku "jak" a zabývá se formou interakcí, tato práce se pokusí o vysvětlení otázky "proč" a představí význam, který konkrétní online komunita sleduje.

ABSTRACT

This work introduce a case study of Cuihua Shen a Charles Cage named Exodus to the real world? Assessing the impact of offline meetups on community participation and social capital. This study represents assessment of the impact of meetups on online community participation. In the theoretical part, the authors come out with three concepts: online comunity, offline meetups and social capital. This work classifies the study into specific paradigmatic context of media studies and it tries to critical evaluation. On that basis this work presents its own assessment of the topic. While the study asks the question "how" and deals with the structure of interaction, this paper attempts an explanation of the question "why" and introduces the semantic interpretations of interaction by particular online community.


Zdrojová studie:

SHEN, Cuihua; CAGE, Charles. Exodus to the real world? Assessing the impact of offline meetups on community participation and social capital. New Media & Society [online]. 2015, 17(3), s. 394–414. DOI: 10.1177/1461444813504275.

No comments:

Post a Comment