Wednesday, May 20, 2015

Crowdfundingové aktivity kultúrno-umeleckej produkcie

Abstrakt

Táto seminárna práca sa zaoberá problematikou crowdfundingu ako činnosti, financovania projektov kultúrno-umeleckej produkcie. Pre účely tejto práce bol pojem crowdfundingu ukotvený v teórii Axela Brunsa a Henriho Jenkinsa. Východiskom práce je analyzovaný článok Davidsona a Poora, ktorí sa zaoberali bariérami využitia crowdfundingových platforiem umelcami.

Abstract


This seminar paper deals with the crowdfunding problematic as an activity of project financing, in the area of cultural and art production. For the purpose of this paper was term of crowdfunding grounded in the theory of Axel Bruns and Henri Jenkins. The starting point of this paper is analyzed article of Davidson and Poor, which dealt with the barriers of using crowdfunding platform by artists.

Zdrojová štúdia:

DAVIDSON, R. a N. POOR. The barriers facing artists' use of crowdfunding platforms: Personality, emotional labor, and going to the well one too many times. New Media [online]. 2015, 17(2): 289-307 [cit. 2015-05-20]. DOI: 10.1177/1461444814558916. ISSN 1461-4448. Dostupné z: http://nms.sagepub.com/cgi/doi/10.1177/1461444814558916

No comments:

Post a Comment