Thursday, January 30, 2014

Politický aktivismus v době Facebooku

Facebook každý den navštíví 620 000 000 lidí a tato nejpopulárnější sociální síť se tak drží na druhém místě návštěvnosti ze všech stránek na celém internetu. A přestože v USA dosáhl již počet uživatelů svého maxima jak někteří odborníci tvrdí, v rozvojových zemích se těší větší a větší popularitě. Vždyť v počtu uživatelů jsou na druhém až čtvrtém místě Brazílie, Indie a Indonésie, které se řadí mezi nejlidnatější státy světa a tedy se Facebook v příštích letech může těšit na desítky milionů nových uživatelů.
Celá miliarda uživatelů facebooku ale nemusí jen „marnit čas“. Jak ukázaly kupříkladu protesty arabského jara, nebo hnutí Occupy Wall street, Facebook může být i nástrojem politického aktivismu a právě tomuto tématu se věnuje José Marichal ve své studii Political Facebook groups: Micro–activism and the digital front stage publikované na webu Firstmonday.org

José Marichal je docentem politologie na California Lutheran University, titul Ph.D. Získal na univerzitě v Coloradu. Jeho specializace však přesahuje i do dalších oborů, především do mediálních studií a sociologie. Ve své publikační činnosti se věnuje propojení sociálních sítí s občanskou angažovaností a politikou a tomuto tématu se věnuje i studie, která je předmětem tohoto článku.


Autor provedl kvalitativní obsahovou analýzu 250 Facebookových skupin s politickou tématikou a s jeho výsledky vás seznámí následující článek. Pro přehlednost nejprve začněme vysvětlením klíčových pojmů a poté se přesuneme k samotnému výzkumu.


Ne? Tak ne...

Nonymní prostředí
Za tímto označením se skutečně neskrývá slovenský popík, nýbrž opak anonymního prostoru. Sociální sítě jsou nonymní prostředí, ve kterých prezentujeme sami sebe. Shanyang Zhao tuto prezentaci označuje jako formování „possible selves“ tedy možných já - takových, jakými si přejeme být. Jakákoliv naše akce vyvolá reakci, která se zase vrátí nám, protože aktivity provádíme pod vlastním jménem a profilem.

Slacktivism
Pojem Slacktivism je složen z anglických slack (nedbalý, laxní) a activism (opravdu je třeba překlad?), autorsky bych tedy termín přeložil jako „lajdaktivismus“. Tento Morozovův koncept je postavený na tom, že sociální sítě umožňují až příliš snadné přihlášení se k nějaké ideje, čímž člověku naplní potřebu politické aktivity. To pak snižuje pravděpodobnost dalšího aktivního zapojení, které by mělo reálné důsledky - „Jít protestovat do tý zimy?! Pche, lajknul sem to na Fejsbůku, to stačí“ Gladwell pak dodává, že sociální sítě se vyznačují především povrchními vazbami, které neposkytují vhodný základ pro udržení stabilní a dlouhodobé reálné aktivity.


Argumentem, který by mohl tyto obavy vyvrátit pak jsou již zmíněné facebookové aktivity, které jsme mohli pozorovat ve spojitosti s arabským jarem či hnutím „Occupy“. Při těchto bezesporu politických aktivitách hrály sociální sítě důležitou mobilizační roli, kdy díky sdílení obsahu a informací o protestech narůstal i počet reálně demonstrujících lidí v ulicích.

Microactivism
Existuje více pohledů na mikroaktivismus. Blood a Drache vztahují předponu micro k původci sdělení, tj. že se jedná o aktivismus na úrovni jednotlivce nebo malé skupiny prezentovaný širšímu publiku. Oproti tomu autor studie José Marichal posuzuje koncept z hlediska množství příjemců. Mikroaktivismus tak dle něho není závislý na velikosti původce, ale velikosti (lepší by bylo říci malosti) publika, které sdělení přijímá. Mikroaktivismus nemusí mít vždy za cíl vyvolat společenskou změnu, ale vyjadřuje postoj, který může někoho zaujmout a ovlivnit. Můžeme se tedy bavit nejen o zakládání skupin, ale i o pouhém sdílení politických obsahů.

José Marichal nahlíží na aktivitu na Facebooku právě jako na mikroaktivismus spíše než lajdaktivimus, jelikož vidí politiku jako „meaning making process“ k čemuž přispívají i aktivity, které se mohou zdát banální, jako jsou právě sdílení statusů s politickou tématikou. Takové aktivity sice nemají tak hmatatelný dopad jak argumentují Morozov s Gladwellem, ale i přesto mají (byť jen drobný) vliv na formování společnosti a jako takové jsou aktivismem. A v rámci mikroaktivismu pak José Marichal vyslovil teorii „Politického vyjadřování.“

Theory of Expressive Political Performance
Teorie vytvořená autorem na základě Grounded Theory Glasera a Strausse a Goffmanovy práce o dramaturgii. Autor politické skupiny vytváří jejím založením a aktivitou své „hoped political self“ tedy kýžené politické já. Založením skupiny, nebo sdílením politických obsahů chce jejich autor nejen přispět k šíření povědomí o problému ale chce se sám aktivně zapojit do procesu formování názorů. Tyto aktivity pak probíhají v rámci front-stage prezentace.

Front-stage a back-stage
Zase nic?
Ne, zase žádní No Name. Jedná se o příměr prezentace k hudebnímu či divadelnímu vystoupení. Divák zpravidla vidí pouze to, co si herci přejí aby viděl, pouze to co předvedou na jevišti. Za tímto představením/prezentací se však skrývá spousta práce v zákulisí od zkoušek přes výrobu kulis až po líčení, o kterých divák nemá vědět. V backstagi se můžeme chovat podle toho jací skutečně jsme, protože nepočítáme s jakýmkoliv vměšováním zvenčí. S naší prezentací na sociálních sítích se to má stejně – frontstage je facebooková zeď, kterou vystavujeme na odiv, do backstage můžeme zařadit soukromé zprávy vedené s konkrétním člověkem (dle paralely jej můžeme nazvat kolegou hercem), či nastavení soukromí tak, že některé věci vidí pouze sám autor.


Vlastní výzkum

Metoda
Autor zvolil pro svůj výkum kvalitativní obsahovou analýzu 250ti náhodně vybraných Facebookových skupin. Za účelem dodržení objektivity založil nový účet na sociální síti, protože algoritmus Facebooku nabízí uživatelům skupiny podobné těm, jejichž je členem. Pokud by tedy autor použil vlastní účet, výsledky by byly výrazně zkresleny. Proto založil účet nový bez preferencí, přátel, či jakýchkoliv skupin. Poté z 550 politicky orientovaných skupin (takových, které ve svém popisu měly uvedenou kategorii „general interest/politics“) náhodně vybral vzorek 250. A to bez ohledu na konkrétní téma nebo jazyk ve kterém byla skupina vedena. Jazykovou bariéru pak odboural za použití aplikace Google Translator. Ve výsledném vzorku tak bylo 250 skupin ze 32 zemí světa v 23 různých jazycích.
Autor nejprve provedl analýzu Informací o stránce (group description, tedy text psaný autorem stránky, který se objevuje vždy v záhlaví a obsahuje základní popis stránky pro návštěvníky). Na základě této analýzy rozpoznal opakující se prvky politického vyjadřování, které lze rozložit na čtyři osy: expresivita, cíl, tón (dikce), délka. Na základě těchto kódovacích kategorií pak analyzoval text na hlavní stránce. Jednalo se pouze o příspěvky, které zveřejnil autor stránky, nikoliv texty ostatních uživatelů, jinak by došlo ke zkreslení (viz trollové, odpůrci stránky aj.). K této analýze použil J. Marichal program Qualrus a následně metodu zakotvené teorie, která se používá k odhalení společných rysů a témat ukrytých v textech.

Qualrus - Nástroj kvalitativní analýzy, který byl při použit při kódování obsahu Facebookových skupin dle kategorií „expressiveness, target, tone and length“. Výsledky pak byly analyzovány metodou Constant Comparative Method (Grounded Theory method, v češtině uváděna jako metoda zakotvené teorie) Glasera a Strausse.

Výsledky

A co tedy José Marichal v textech objevil? Analýza ukázala, že v rámci politického vyjadřování se dají vyzdvihnout 4 klíčové aspekty: Vyjadřování, identita, zvýraznění a délka (expressivity, identity, signifiers, length)

Vyjadřování: Peter Svensson rozlišil v roce 2009 tři druhy diskursu – instrumentální, komunikační a vyjadřovací. Autorovi naší studie se podařilo ve vzorku objevit všechny tři druhy, ačkoliv v různě početném zastoupení.
Komunikační skupina je charakterizována tím, že jejím účelem je primárně podnítit dialog a komunikaci mezi návštěvníky. Takové se ve vzorku 250 zkoumaných skupin objevily pouze dvě.
Instrumentální skupiny poskytují návštěvníkům nástroje a prostředky k další aktivitě a vybízejí je k ní. Tyto skupiny mají logicky nejblíže ke konvenčnímu aktivismu, často sdílí petice, návody, informace o sdruženích, či výzvy k bojkotu. Těchto stránek bylo o něco více. Přesto však drtivá většina zkoumaného vzorku spadá do kategorie vyjadřovacích skupin.
Vyjadřovací: Tyto skupiny jsou založené za účelem prezentace názoru. Nepodňecují návštěvníky k dalším akcím a vzniklé diskuse jsou až sekundárním produktem. Jedná se tak o stránky vyjadřující podporu, či naopak nesouhlas s nějakým tématem; stránky názorových proudů, upozorňující na problém, výrazy vděku velkým osobnostem... od „Děkujeme, Winstone Churchille“ po „Islám v ČR nechceme.“

Identita: Zde autor využívá další dělení vytvořené Manuelem Castellsem, který identity dělí na legitimizační, protestní a projektové. Poslední zmíněné však studie neodhalila a tedy se jim autor nevěnujeLegtimizační: Takové skupiny, které ospravedlňují a podporují konkrétní politiku, nebo osobu, která je ve shodě s většinovým míněním. Mezi tyto stránky autor řadí například stránku “SI A REELECCIÓN DE URIBE“ (kolumbijská stránka „Ano znovuzvolení prezidenta Uribeho“).
Protestní idetntita se oproti tomu vytváří, když je názor v rozporu s mainstreamem. Ať už se jedná o vyjadřování solidarity (pozitivní), či skupinové pobouření (negativní). Těchto skupin pak bylo násobně více, než těch s legitimizačním cílem. Sem autor řadí kupříkladu stránku „Proud to be French“. S ohledem na celosvětové vnímání Francouzů se opravdu asi jedná o minoritní, protestní názor.
Zvýraznění: Zde se nejedná o cíl skupiny, nýbrž o způsob jejich naplňování a psaní textů. V první řadě se jedná o lingvistickou stránku skupiny. Typickými příklady zvýrazňovačů jsou satira, humor, urážky, ale i stylistické formy kupříkladu básní. Cílem je upozornit formou na obsah. A k tomu se dá využít také způsob písma, nejčastěji používání velkých písmen.
Délka: Zde autor píše o délce popisu skupiny, který se diametrálně lišil napříč vzorkem. Od jednoslovného popisu „proč?“ u stránky protestující proti válkám až po tisícislovné eseje kurdských stránek. Hlouběji je ale autor studie nerozebírá

Závěr

José Marichal ve své studii náhodně zvolil 250 facebookových skupin s politickou tématikou a podrobil je kvalitativní obsahové analýze. Drtivá většina zkoumaných skupin má za cíl pouze seznámit diváka s názory a postoji autora, který zpravidla nevyžaduje ani žádnou interakci, což podle některých autorů může vést k pomalému zániku klasického aktivismu, protože budeme ukolébáni pocitem politické angažovanosti na facebooku. Je otázkou času, jestli budou mít pravdu Morozov s Gladwellem, kteří se tohoto scénáře bojí, nebo Marichal, který tvrdí, že mikroaktivismus je spíše doplňkem tradičního aktivismu a facbookově politicky aktivní lidi můžeme zařadit někam doprostřed škály, kterou určuje na jednom konci „profesionální aktivista“ a indiferentní ignorant na straně druhé.

Zdroj: MARICHAL, José: Political Facebook groups: Micro–activism and the digital front stage. First Monday 2013, Volume 18, Number 12. Dostupné z: http://firstmonday.org/ojs/index.php/fm/article/view/4653/3800

No comments:

Post a Comment