Sunday, March 2, 2014

Nová média jako nástroj politické komunikaceV současné době mají facebookové stránky všechny české politické strany, většina má i své účty na Twitteru, nemluvě o jednotlivých politických lídrech a aktérech. Například Andrej Babiš má na Twitteru okolo 18.000 followerů, což je o 2.000 více než má na této sociální síti Karel Schwarzenberg, avšak jeho osoba je oproti tomu na Facebooku „olajkována“ neuvěřitelnými 230.000 uživateli, stránku Babiše označilo jako „To se mi líbí“ pouhých 10.000 uživatelů. Nejenom profily politiků a politických stran, ale i nárůst nejrůznějších politicky motivovaných skupin, stránek i neoficiálních účtů v prostředí sociálních sítí zvyšují politickou angažovanost občanů. Internet otevřel nové možnosti politické komunikace a agitace, což dokazují i prezidentské volby v lednu 2013. Tradiční předvolební kampaně by tak v budoucnu mohly být nahrazeny online kampaněmi. Politické strany se však musí nejdříve vyrovnat s některými problémy, které jsou s prostředím internetu spojeny. Nejenom problémy spojenými s politickou komunikací v kyberprostoru se ve své práci Technologie není apolitická[1]  zabýval Matouš Hrdina.

zdroj: aktualne.cz
Matouš Hrdina absolvoval mediální studia na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK, kde v současnosti pokračuje v doktorském studiu. Ve své disertační práci se zaměřuje na výzkum internetové komunikace malých českých politických stran i hnutí. Ke studiu politické komunikace přistupuje oproti tradičním sociocentrickým přístupům technocentricky, tedy vliv nových technologií na podobu politické komunikace staví do centra jeho pozornosti. V roce 2013 se podílel na rozsáhlém výzkumu kampaní kandidátů v českých prezidentských volbách, které považuje za doklad sílícího vlivu internetu na formování současné politické komunikace.  Některým kandidátům se totiž na sociálních sítích podařilo mobilizovat desetitisíce příznivců. Právě s pomocí sociálních sítí a přesně cílené online reklamy mohli apelovat na konkrétní voliče a komunikovaný obsah upravit jejich zájmům a preferencím. S naplněním kyberprostoru předvolebními kampaněmi kandidátů se kromě šance oslovit další potenciální voliče, realizovat virální kampaně atd. ukázaly však i limity politické komunikace v podobě technologických omezení internetu. Kandidáti nemohli oslovit příznivce protikandidátů ani lidi, kteří internet nevyužívají vůbec, zůstali tak v tomto ohledu stále odkázáni na tradiční média. Paradoxem je, že prezidentské volby nakonec vyhrál Miloš Zeman, kandidát, který na internetovou propagaci kladl ve své předvolební kampani velmi malý důraz. I přesto se otevřelo nové pole působnosti studia politické komunikace, náhled prostřednictvím nových médií a technologií.

Hrdina ve své práci dále zdůrazňuje, že bychom se měli odklonit již od detailně zanalyzované problematiky politické komunikace skrze tradiční média jako je tisk, rozhlas a televize a zaobírat se v právě probíhající technologické revoluci studiem fenoménu politické internetové komunikace. Svou pozornost bychom neměli zaměřovat pouze na producenta, adresáta a na komunikované sdělení, ale také na samotný komunikační kanál, jímž je sdělení přenášeno a jehož technickými možnostmi i rysy formováno.  Technologický rozvoj internetu způsobil a stále způsobuje podstatnou změnu v myšlení a životě člověka i celé společnosti. Hrdina hovoří o změně komunikačního paradigmatu, tedy o možnosti komunikovat ve směru one-to-many a one-to-one (případ tradičních masových médií), tak many-to-many a many-to-one. Další změnu představuje i možnost dohledat si zvyky a zájmy konkrétního člena publika přes síťovou stopu a zacílit tak na něj vhodnou inzerci.

Jako příklady oblasti studia politické komunikace na internetu bychom mohli z práce Hrdiny uvést E-efekt, tedy soubor idejí a empirických poznatků dokazujících, že internet dokáže lépe mobilizovat politicky aktivní občany, oživovat i posilovat politický život. Empirické výzkumy dokazují, že s nástupem internetu, zejména sociálních sítí Facebook a Twitter se zvýšila politická angažovanost veřejnosti.

Další oblastí studia internetové komunikace je digital divide, jež je zásadní pro celý obor studia nových médií a ústí k debatě o demokratickém či nedemokratickém potenciálu internetu. Je potřeba, aby si političtí aktéři uvědomovali existující společenské rozdíly v přístupu k internetu, jež v případě televizního vysílání nebyly tak markantní, a dle toho formovali své komunikační kampaně, jinak se budou v kyberprostoru potýkat s trvalým neúspěchem. Např. v předčasných volbách do Poslanecké sněmovny na podzim 2013 byla online kampaň Strany zelených poměrně intenzivní, zejména jejich práce se sociálními sítěmi. Je to zcela pochopitelné, strana se snaží oslovit převážně mladé, vzdělané publikum z větších měst, které má dostatečný přístup k internetu. Do kontrastu postavme stranu KSČM, jejíž voličskou základnu si lze představit složenou ze starších lidí rozptýlených v menších městech bez potřebné internetové gramotnosti, zde by pak internetová kampaň dle mého názoru byla zcela neefektivní.
 
zdroj: http://mooreslore.corante.com/

Další překážkou ke svobodnému a neomezenému používání nových technologií k politické participaci je jev tzv. filtrové bubliny, jež reflektuje trend internetové technologie uzavírat uživatele do názorových skupin, resp. vytvářet mediální prostředí, které je zaplněno obsahem odpovídajícím zájmům uživatele. Hlavní podíl na vytváření internetové bubliny mají Google, Amazon nebo Facebook s cílem zvýšit zisk ze správně zacílené reklamy. Pro politickou komunikaci a participaci tento jev pak může znamenat nemožnost dosáhnout na ještě nerozhodnuté voliče nebo oslovit voliče jiných stran; rovněž narušuje obecný demokratizační potenciál internetu.
 
zdroj: mothertongue.com

Rovněž musíme při studiu internetové komunikace věnovat pozornost i problematice publika, tj. internetové veřejnosti, která není homogenní masou, ale je tvořena jednotlivými společenskými skupinami, které využívají nová média různými způsoby. Nejvýraznější skupinou uživatelů moderních technologií jsou tzv. digitální domorodci charakterističtí jejich nadprůměrně častým a sofistikovaným užíváním. Jedná se převážně o společenskou skupinu narozenou po roce 1980, která má k novým technologiím přístup a rozvinuté schopnosti s nimi zacházet. Také u nich můžeme zaznamenat stírání rozdílu ve vnímání reality a virtuálního světa nebo intenzivní online kontakt s vrstevníky. Jde o to, že tato generace digitální technologie užívá denně, resp. téměř neustále v důsledku tlaku svého okolí a každodenní reality, přitom technologie stále více mění lidské chování i psychologii a osobnost.
 
zdroj: national-geographic.cz/

Je známo, že po druhé světové válce v politické komunikaci exceloval tisk, v šedesátých letech převzala roli hlavního zprostředkovatele televize, o jejíž dominanci ani v současné době není pochyb. Nemyslím si, že by prostředí internetu mohlo dominantní postavení televize coby kanálu politické komunikace v současné době nahradit, internet vyžaduje aktivitu a televize ze své podstaty pouze pasivní konzumaci, proto bude pro publikum stále velmi atraktivní a nezaměnitelná. Avšak pozice politické komunikace skrze internetové sítě, zejména sociální platformy nabývá stále na významu. Zvyšuje se díky ní podíl aktivní politické participace občanů. U politických aktérů může skrze jejich profily docházet i k určité celebritizaci, samozřejmě se jedná i o skvělé nástroje formování public relations a realizace spin doctoringu. Zároveň zde dochází k přímé interakci občana/voliče s politickým aktérem, resp. s jeho medializovanými obsahy. Přestože se jedná o komunikaci zprostředkovanou médiem, komunikovaný text neprošel procesem výběru a zpracování, neodchyluje se tak od původního záměru. Dané médiu se tak stává platformou pro propagaci politik a názorů politických aktérů. Současně občan může na sdělované obsahy ihned reagovat v podobě komentáře.

S nástupem internetu se politickým aktérům otevřely nové unikátní možnosti komunikace. Pokud se dokážou odpoutat od schématu komunikace prostřednictvím tradičních masových médií a pochopí politickou podstatu nových médií, mohou dosáhnout mezi občany mnohem většího úspěchu a získat významnější vliv na celou společnost.


Zdroj:

HRDINA, Matouš. Technologie není apolitická: Poznámky ke studiu politické komunikace v nových médiích. In Mediální studia, Praha, Univerzita Karlova v Praze, FSV 2013, č. 3. Dostupné online z: http://medialnistudia.files.wordpress.com/2013/12/ms_2013_3_web_hrdina.pdf

[1] HRDINA, Matouš. Technologie není apolitická: Poznámky ke studiu politické komunikace v nových médiích. In Mediální studia, Praha, Univerzita Karlova v Praze, FSV 2013, č. 3. Dostupné online z: http://medialnistudia.files.wordpress.com/2013/12/ms_2013_3_web_hrdina.pdf

1 comment: