Tuesday, February 14, 2012

Efekt disinhibice a kyberpsychologická debata

Esej interpretuje článek Johna Sulera The Online Disinhibition Effect, v němž autor představuje faktory, které podle něj podporují disinhibici (tj. extrémní odblokování, ztrátu zábran) při on-line komunikaci. Jsou jimi disociativní anonymita, neviditelnost, asynchronicita, soliptická introjekce, disociativní představivost a minimalizace autority. Pro porovnání je v následující kapitole představen výzkum, stanovující si opět za téma disinhibici, ovšem ověřující jiné, pro praktický výzkum formulované faktory. Některými prvky teorie disinhibice se zabýval již koncem 90. let E. M. Kabay, jehož tezi, dávající do přímé souvislosti on-line anonymitu s deindividuací a antisociálním chováním, v eseji rovněž stručně představuji.
Druhou linií práce je obecnější usazení kyberpsychologické debaty do jejích teoretických předpokladů. V tomto směru se snažím ukázat posun mezi článkem E. M. Kabaye a textem Johna Sulera, tedy posun od sujekt-objektového či esencialistického myšlení až k Sulerově konstruktivistickému stanovisku. Na příkladu dalších textů, zabývajících se konstrukcí on-line identity (David Giles: Constructing Identities in Cyberspace: The Case of Eating Disorders; Alessandra Talamo –Beatrice Ligorio: Identity in the Cyberspace. The Social Construction of Identity through On-line Virtual Interactions) jsem chtěla ukázat jednoznačný příklon k sociálně-konstruktivistickému postoji a následně i zdůraznit jeho výhody pro problematiku kyberpsychologie. Tento teoretický předpoklad totiž dovoluje začlenit zkoumání chování člověka na internetu do plnohodnotného psychologického diskursu, jehož předmět není pouhou odchylkou od normálního „off-line“ chování, nýbrž je novou, rovněž „přirozenou“ skutečností.

Použitá literatura:

BAILEY Brian – GURAK Laura J. – KONSTAN Joseph A., Trust in Cyberspace
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.86.2649, 1999

BARAK Azy – SULER John, Reflections on the Psychology and Social Science of Cyberspace, in:

BARAK Azy, Psychological Aspects of Cyberspace: Theory, Research, Applications, Cambridge – New York – Melbourne – Madrid – Cape Town – Singapore, Sao Paulo, Delhi: Cambridge University Press, 2008

CANTELMI Tonino – TALLI Massimo, Trapped in the Webb: The Psychopathology of Cyberspace, in: Journal of CyberTherapy & Rehabilitation, Winter 2009, Vol. 2, Issue 4, 337-350

CROWE Kristine, Virtual Culture: The Psychology of Cyberspace, http://www.eckerd.edu/academics/ford/files/11/Kristine_Crowe.pdf, 2011

FREUD Sigmund, Vybrané spisy, II–III, Praha: Avicenum 1993

GILES David, Constructing Identities in Cyberspace: The Case of Eating Disorders, in: British Journal of Social Psyhology, No. 45, 2006, s. 463-477

HANSEN Mark B. N. (ed.), New Philosophy for New Media, Cambridge: MIT 2004

HARVEY Alison, Seeking the Embodied Mind in Video Game Theory. Embodiment in Cybernetics, Flow, and Rule Structures, www.journals.sfu.ca/loading/index.php/loading/article/download/57/54

KABAY M. E., Anonymity and Pseudonymity in Cyberspace: Deindividuation, Inactivity and Lawlessness Versus Freedom and Privacy. Příspěvek na konferenci Annual Conference of the European Institute for Computer Anti-virus Research, Munich (Germany) 16.-18.3. 1998

MUNRO Kali, Conflict in Cyberspace: How to Resolve Conflict Online, http://users.rider.edu/~suler/psycyber/conflict.html, 2002

SCHOUTEN Alexander P. – VALKENBURG Patti M. – PETER Jochen, An Experimantal Test of Process Underlying Self-Disclosure in Computer Mediated Communication, in: Cyberpsychology: Journal of Psychological Reaearch of Cyberspace, Vol. 3, Issue 2, November 2009

SULER, John: The Online Disinhibition Effect, CyberPsychology & Behavior, Volume 7, No. 3, 2004, s. 321-326

TALAMO Alessandra – LIGORIO Beatrice, Identity in the Cyberspace: The Social Construction of Identity through Virtual Interactions, 1st Dialogical Self conference 23-26 June 2000, Nijmegen (Netherlands), http://www.activeworlds.com/edu/research/identity.pdf, 2000

http://users.rider.edu/~suler/psycyber/disinhibit.html
http://www.cyberpsychology.eu/index.php
http://www.cyberpsychology.eu/index.php
http://users.rider.edu/~suler/psycyber/disinhibit.html
http://books.google.cz/books?id=2NaSFhCAU0oC&printsec=frontcover&hl=cs&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
http://www.cyberpsychology.eu/search.php?rsvelikost=uvod&rstext=all-phpRS-all&rstema=3&stromhlmenu=3

No comments:

Post a Comment