Sunday, April 12, 2015

Nesmrtelnost na Facebooku

Každá nová technologie, ať už rádio, televize, internet nebo nová aplikace, přichází do společnosti s určitou vizí. Vizí toho, jakou funkci bude ve společnosti plnit, jak a k čemu ji budou lidé používat. Jen málokdy však dojde k tomu, že skutečně úspěšná technologie slouží právě a pouze k tomu účelu, který jí její tvůrci předpovídali. Už Raymond Williams upozorňoval, že to, co přesně daná technologie pro společnost představuje, není ani tak v rukou jejích vynálezců (dnešním slovem vývojářů), ale spíš jejích uživatelů – společnosti samotné. Nová technologie tak v průběhu let může získat nové a netušené sociální funkce, která nikdo na počátku nepředvídal.

To vše platí přirozeně i pro takový fenomén, jakým je Facebook. Sociální sít vytvořená původně pro komunitu vysokoškoláků jako platforma pro komunikaci, sdílení zážitků, navazování a udržování kontaktů, se musela vyrovnat (lépe řečeno její uživatelé) s neúprosnou realitou života: smrtí. Jakou funkci má mít taková sociální sít ve chvíli, kdy uživatel zemře? Má být profil neúprosně vymazán a online identita člověka ztracena?

Praxe ukázala, že to není cesta, kterou by uživatelé preferovali. Místo toho se z profilů zemřelých uživatelů stala platforma pro kolektivní truchlení a nástroj pro udržování pozice zesnulého v sociálním kontextu přítomnosti.

Z analýz aktivity na takových profilech totiž vyplývá, že pozůstalí mají tendenci skrze Facebook „komunikovat“ se zemřelým, psát mu vzkazy, vyjadřovat smutek a lítost nad jeho ztrátou. Ba co víc, prostřednictvím příspěvků z nejrůznějších událostí a akcí udržovat zesnulého stále v centru dění. Můžeme se tedy setkat s příspěvky jako: „Dneska jsme měli promoci, i když jsi s námi nemohl být fyzicky, byl jsi tam...“[1] Označováním zesnulého v příspěvcích a na fotografiích jeho přátelé neustále aktualizují jeho identitu a pozici v sociální síti. Identita člověka, která už je v offline světě uzavřena, se tak v online prostředí dál vyvíjí, „žije dál“. Na tomto paradoxu je dobře vidět, že identita není něco, co by záviselo pouze na jedinci samotném, ale vyvíjí se v interakcích se sociálním okolím. Jinými slovy má intersubjektivní charakter. Stejně tak profil na Facebooku (nebo jiné sociální síti) není jenom nástrojem pro subjektivní sebeprezentaci člověka, ale prostorem, kde je identita vytvářena kolektivně uživatelem a skupinou jeho přátel pomocí vzájemných interakcí a příspěvků, které prostupují více profily (např. společné fotky). Online prostředí poskytuje unikátní prostor, kde je kolektivní utváření identity soustředěno a může pokračovat i po smrti jedince, na rozdíl od „reálného“ prostředí, kde sociální vazby a kolektivní působení přátel po smrti jedince slábne.

„Posmrtný profil“ na sociální síti však má ještě jednu důležitou sociální funkci. Pro pozůstalé přátele je prostorem, kde mohou kolektivně vyjadřovat lítost a truchlit nad smrtí blízkého. V realitě má truchlení většinou spíše individuální charakter (vyjma např. pohřbu). Podpora a pocit sounáležitosti v procesu truchlení jsou však velmi důležité a facebookový profil tento kontakt mezi pozůstalými umožňuje. Kolektivní vědomí a smutek, které jsou na profilu formovány, pomáhají jedincům vyrovnat se se smutnou realitou. Navíc jim sociální síť dává možnost zesnulého „kontaktovat“. Často se setkáme s příspěvky typu: „Doufám, že se máš tam nahoře dobře, jednou se tam sejdeme. Chybíš mi…“[2]. Podle Brubakera a kol. (2010) tak známí zemřelého na Facebooku používají technospirituální praktiky, tedy navazují svá náboženská přesvědčení na technologické nástroje. Zdánlivě iracionální jednání (zesnulý logicky ani na Facebooku neodpoví) tak pomáhá ve vyrovnávání se se ztrátou, a umožňuje „kontaktovat“ svět posmrtného života.

Závěrem lze jen konstatovat, že jednoduše smazat profil na sociální síti po smrti člověka nemusí být vždy to nejlepší řešení. Sami uživatelé vyjadřují svým jednáním potřebu uchovat online identitu a stopu člověka i po jeho smrti. Smazat by totiž znamenalo to stejné, co zapomenout v reálném světě. A na zesnulé přátele se přece nezapomíná…

Bibliografie:
BRUBAKER, Jed R., Gillian R. HAYES a Paul DOURISH, 2013. Beyond the Grave: Facebook as a Site for the Expansion of Death and Mourning. The Information Society [online]. 5., roč. 29, č. 3, s. 152–163 [vid. 6. duben 2015]. ISSN 0197-2243, 1087-6537. Dostupné z: doi:10.1080/01972243.2013.777300
BRUBAKER, Jed R. a Janet VERTESI, 2010. Death and the social network. In: Proc. CHI Workshop on Death and the Digital [online]. [vid. 12. duben 2015]. Dostupné z: http://www.jedbrubaker.com/wp-content/uploads/2008/05/death-sns.pdf
LINGEL, Jessa, 2013. The Digital Remains: Social Media and Practices of Online Grief. The Information Society [online]. 5., roč. 29, č. 3, s. 190–195 [vid. 6. duben 2015]. ISSN 0197-2243, 1087-6537. Dostupné z: doi:10.1080/01972243.2013.777311
MARWICK, Alice a Nicole B. ELLISON, 2012. “There Isn’t Wifi in Heaven!” Negotiating Visibility on Facebook Memorial Pages. Journal of Broadcasting & Electronic Media [online]. 7., roč. 56, č. 3, s. 378–400 [vid. 6. duben 2015]. ISSN 0883-8151, 1550-6878. Dostupné z: doi:10.1080/08838151.2012.705197
PENNINGTON, Natalie, 2013. You Don’t De-Friend the Dead: An Analysis of Grief Communication by College Students Through Facebook Profiles. Death Studies [online]. 8., roč. 37, č. 7, s. 617–635 [vid. 6. duben 2015]. ISSN 0748-1187, 1091-7683. Dostupné z: doi:10.1080/07481187.2012.673536
[1] Z Facebook profilu RJ Tillmana. (překlad autorka)
[2] Z profulu RJ Tillmana (přaklad autorka).

No comments:

Post a Comment