Monday, January 30, 2017

Sociální média a zprostředkovaná sociální interakce

Anotace
Esej vychází ze studie Jeffreyho A. Halla "When is social media use social interaction? Defining mediated social interaction", v níž tento americký autor na základě teoretických podkladů definuje rozdíl mezi užíváním sociálních médií a zprostředkovanou sociální interakcí. Hall ve své práci rovněž prezentuje výsledky tří výzkumů, které souhrnně dokazují, že jen minimum času stráveného na sociálních médiích je věnováno zprostředkované sociální interakci, a že většina sociální interakce se odehrává mimo sociální média. Esej je taktéž doplněna o poznatky z textů jiných autorů oboru mediálních studí, a nabízí tak kritický pohled na sociální média a jejich význam.

Abstract
This essay is based on the article of Jeffrey A. Hall "When is social media use social interaction? Defining mediated social interaction", in which this American author, based on theoretical background, defines the difference between social media use and mediated social interaction. Moreover, Hall also presents three studies, which all together show that only minimum of time spent on social media is dedicated to mediated social interaction. It also proves that great amount of social interaction takes place elsewhere to social media. The essay is supplemented by findings and observations of other authors of media studies, and thus offers a critical point of view on social media and the purpose of their use.


Zdrojová studie
HALL, Jeffrey A. When is social media use social interaction? Defining mediated social interaction. New Media & Society [online]. 28 July, 2016, vol. 0 [vid. 18. ledna 2017]. Dostupné z: DOI: https://doi-org.ezproxy.is.cuni.cz/10.1177/1461444816660782

Autorka: Eva Straškrábová

No comments:

Post a Comment