Monday, January 30, 2017

Benefity užívání sociálních sítí

Použité studie:

Burke, Moira., Kraut, Robert. (2013). Using Facebook after Losing a Job: Differential Benefits of Strong and Weak Ties. In. thoughtcrumbs.com. [online] Dostupné z: <http://www.thoughtcrumbs.com/publications/Burke-CSCW2013-FBandJobLoss.pdf> [cit. 2017-1-30]


Utz, Sonja. (2016). Is LinkedIn making you more successful? The informational benefits derived from public social media. In. New media and society, Vol. 18(II), 2685–2702. [online] Dostupné z: <http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1461444815604143> [cit. 2017-1-30]

Anotace:
Sociální sítě jsou fenoménem poslední dekády, který budí silné emoce. Jen málokdy se však ve veřjné debatě lidé doví konkrétní ověřená fakta. Tato práce se na vliv sociálních sítí soustředí, a to především na pozitivní účinky. V práci jsou analyzovány, a také kriticky zhodnoceny dvě současné studie, zabývající se benefity, které využívání sociálních sítí přináší. Práce Burke a Krauta se zabývá rolí Facebooku ve stresových situacích, a jeho přispění ke zlepšení uživatelovy situace, zatímco práce Sonji Utz se zabývá více konkrétními pracovně-informačními benefity, spojenými s generováním nových pracovních příležitostí jak na Facebooku, tak na Twitteru a LinkedInu. Obě práce jsou založeny na podobném základu i tezích, což vytváří dobré podmínky pro vzájemné porovnání obou prací. 

Annotation:
Social networks are the phenomenon of the decade, which unleashes intense emotions. However only from time to time there are actual facts mentioned in public debate. This essay deals with the influence of the social networks, more specifically on positive ones. There are two contemporary studies analyzed, which deal with usage benefits of the social networks. The work of Burke and Kraut observes the role of the Facebook in stressful situations and its contribution for improving user`s situations, the work of Sonja Utz deals with more concrete professional informational benefits, linked to finding a new job opportunities on Facebook, Twitter and also LinkedIn. Both studies are based on similar grounds and thesis, which creates very suitable conditions for mutual comparison.

Jiří Jelínek, 30. 1. 2017

No comments:

Post a Comment